Publicerad 1 februari 2021

Sömnapné

Svenska sömnapnéregistret (SESAR)

Registerkategori: Öron-, näs- och halssjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Obstruktiv sömnapné (OSA) har rapporterats hos cirka 10 procent av kvinnor och 20 procent av män i åldersintervallet 30–60 år. Måttlig till uttalad OSA leder till sömnighet dagtid hos cirka 20 procent av drabbade samt och har kopplats till ökad frekvens trötthetsassocierade olyckor.

Hjärt- och kärlsjukdomar (hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom och stroke) är överrepresenterade. Kopplingen mellan OSA och dessa komplikationer förklaras av sömnfragmentering, nattlig hypoxi och aktivering av stressystemet. OSA är starkt kopplat till det metabola syndromet. OSA behandlas i stor utsträckning med hjälpmedel som tryckventilation (CPAP) och apnéskena. Övre luftvägskirurgi används hos patienter med anatomiska hinder i luftvägen, till exempel stora tonsiller. Viktreduktion reducerar i många fall OSA och har dessutom en positiv inverkan på kardio-metabola riskfaktorer.

SESAR är ett diagnosbaserat kvalitetsregister som följer OSA-patienten genom hela vårdprocessen med utredning, behandling och uppföljning. Årligen registreras i SESAR cirka 10 000 nya utredningsbesök och lika många behandlingsstarter och uppföljningar. På registrets hemsida redovisas olika kvalitetsmarkörer såsom ledtid till diagnostik och behandling, rapporterad samsjuklighet, behandling av samsjuklighet och andelen läkarbesök vid utredning.

I dagsläget närmar sig SESAR 60 rapporterande center med en täckningsgrad av över 50 procent för utredning och behandlingsstart. Socialstyrelsen och flera landsting använder regelbundet statistik ur registret och data från SESAR har presenterats på flera nationella och internationella möten och konferenser.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

SESAR

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör