Publicerad 1 februari 2021

Rättspsykiatri

Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister (RättspsyK)

Registerkategori: Psykisk hälsa

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Behovet av ett rättspsykiatriskt kvalitetsregister är uppenbart för de rättspsykiatriska vårdenheterna. Den rättspsykiatriska vården innebär frihetsberövande och vården utövas enligt tvångslag. Det är en grannlaga uppgift att ändå bedriva vården med största hänsyn till patientens integritet och självbestämmande. Detta gör att höga krav måste ställas på att vården är likvärdig i landet och bedrivs med hög kvalitet.

Det är också uppenbart utifrån den debatt som periodvis förs i massmedia att diskussionen om vårdens innehåll bör vila på relevant information om hur vården bedrivs. Ett av registrets syften är att bidra till utökad kvalitetsutveckling för enskilda verksamheter samt att ge de enskilda verksamheterna möjlighet till nationell jämförelse.

Registret ger en möjlighet till utveckling av evidensbaserade metoder och i förekommande fall anpassning av evidensbaserade metoder till rättspsykiatrisk verksamhet. Registret ger också en möjlighet för verksamheterna till en förbättrad uppföljning och utvärdering av vård och behandlingsåtgärder och samtidigt möjlighet för andra verksamheter att dra lärdom av det som gjorts på andra platser.

Registret ger också en bättre överblick över den egna verksamheten vilket i sin tur ger utvecklingsmöjligheter för den enskilda verksamheten.

Eftersom registret fortlöpande validerar indata mot tillgängliga journalhandlingar får verksamheterna en utgångspunkt för att arbeta med förbättring av detaljer i sin journalföring.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

RättspsyK

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör