Publicerad 1 februari 2021

Neonatalvård

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ)

Registerkategori: Barn och ungdomars hälsa

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Neonatalregistret SNQ har tillkommit för att möjliggöra nationell kvalitetskontroll och kvalitetsförbättring av vården av nyfödda barn. Registret ser som sitt främsta uppdrag att förse beslutsfattare, profession och allmänhet med data och underlag som stimulerar till förbättringar och utveckling i neonatalvården, samt till forskning.

SNQ har kunnat visa att svensk neonatalvård i många avseenden är fantastiskt bra, men också att det fortfarande finns betydande regionala skillnader när det gäller val av behandlingsalternativ och vårdresultat.

Samtliga 37 neonatalavdelningar i Sverige är anslutna till SNQ och registret har 98 procents täckningsgrad när det gäller vården av tidigt födda barn. Data omfattar alla barn som vårdats på neonatalavdelning, vilket är cirka 10 procent av alla nyfödda barn.

Förutom cirka 200 variabler och indikatorer i nyföddhetsperioden, samlar SNQ data för så kallade högriskbarn som följts upp vid 2 och 5,5 års ålder enligt det nationella uppföljningsprogrammet.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

SNQ

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör