Publicerad 1 februari 2021

Mammografi

Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: K

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd ska samtliga kvinnor i Sverige i ålder 40-74 år kallas till screening med mammografi med 18-24 månaders intervall. Antalet kvinnor i denna åldersgrupp är drygt 2 miljoner (SCB 2012-12-31). Antal tillkommande kvinnor årligen, det vill säga kommer in i screeningålder är 55 000–60 000. Årligen görs det cirka 700 000 mammografiscreeningar.

Syftet med registret är att skapa en nationell databas med strukturerad information om mammografiscreeningverksamheten. Informationen ska användas till att uppnå en högkvalitativ och likvärdig verksamhet, uppföljning av projekt som syftar till att uppnå en högre deltagarfrekvens framför allt bland socioekonomiskt och språkligt missgynnade kvinnor, följa upp och minimera falskt positiva fynd och minimera falskt negativa fynd som intervallcancer.

Registrets syfte är också att bidra till att det krav som nu ställs på screeningprogram kan uppfyllas.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening