Publicerad 29 januari 2021

Karies och parodontit

Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa)

Registerkategori: Tandvård

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Värmland

De orala sjukdomarna karies och parodontit är folksjukdomar vars prevention, behandling och konsekvenser belastar såväl samhället som individen i avsevärd utsträckning. Det finns stort behov att utvärdera, utveckla och förbättra befintliga vårdmetoder inom tandvården.

Arbete med nationella riktlinjer för dessa sjukdomar pågår i Socialstyrelsens regi. För uppföljning och utvärdering av dessa krävs tillförlitliga och rikstäckande data. Genom automatisk överföring av journaldata från majoriteten av landets tandvårdsorganisationer har SKaPa utvecklat ett omfattande och unikt nationellt kvalitetsregister för tandvård. I registret finns information om patienter, behandlare, diagnoser, förebyggande åtgärder, behandling, sjukdomsutveckling, riskbedömning mm.

Syftet med registret är att förbättra och utveckla kvalitet och behandlingsresultat i tandvården avseende tandsjukdomarna karies och parodontit. SKaPa bidrar till verksamhetsutveckling och forskning samt stöder vidareutvecklingen av nationella riktlinjer. Såväl förebyggande som reparativa metoder kan utvärderas och jämföras.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

SKaPa