Publicerad 29 januari 2021

Karies och parodontit

Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa)

Registerkategori: Tandvård

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Värmland

De orala sjukdomarna karies och parodontit är folksjukdomar. Begränsade resurser inom allmäntandvården ägnas åt att utvärdera, utveckla och förbättra befintliga vårdmetoder.

Arbete med nationella riktlinjer för dessa sjukdomar pågår i Socialstyrelsens regi. Nationella data för uppföljning saknas. Sjukdomarna registreras och behandlas samtidigt vid besök i tandvården. Förebyggande behandling sammanfaller och tandförlust behandlas likartat, oberoende av orsak, varför båda sjukdomarna ryms i ett gemensamt register.

Syftet med registret är att förbättra och utveckla kvalitet och behandlingsresultat i tandvården avseende tandsjukdomarna karies och parodontit, samt att bidra till verksamhetsutveckling och stödja vidareutvecklingen av nationella riktlinjer. Såväl profylaktiska som reparativa metoder ska utvärderas och jämföras.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

SKaPa