Publicerad 28 januari 2021

Handkirurgi

Handkirurgiskt kvalitetsregister (HAKIR)

Registerkategori: Rörelseorganens sjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Södersjukhuset AB

Handfunktion är avgörande för en persons självständighet i dagligt liv och förmågan att klara ett yrkesarbete. Många sjukdomar drabbar händerna och var femte skada på akutmottagningarna är en handskada.

HAKIR startade 2010 på initiativ av Svensk Handkirurgisk förening. Anslutna till registret är de sju handkirurgiska regionklinikerna samt ett antal privata enheter.

Våra främsta syften är att genom individbaserad uppföljning av vårdinsatser och behandlingsresultat möjliggöra förbättringsarbete och forskning som successivt förbättrar vården. Ett viktigt syfte är även att öka patienternas delaktighet i vården.

Genom nationellt och interprofessionellt samarbete vill vi verka för god och likvärdig handkirurgi för alla i vårt land. Målet är att inkludera alla steg i vårdprocessen, även rehabilitering och omvårdnad, för att få en helhetsbild av vården.

Vi vill långsiktigt helt integrera registerarbetet i den kliniska vardagen och skapa registerrutiner som är så enkla som möjligt. HAKIR:s registerdata kan även användas vid fördjupade resonemang med våra patienter och bidra till en individuell anpassning av vården.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

HAKIR

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör