Publicerad 28 januari 2021

Handkirurgi

Handkirurgiskt kvalitetsregister (HAKIR)

Registerkategori: Rörelseorganens sjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Södersjukhuset AB

Handfunktion är avgörande för en persons självständighet i dagligt liv och förmågan att klara ett yrkesarbete. Många sjukdomar drabbar händerna och var femte skada på akutmottagningar är en handskada. Uppskattningsvis 20 000 operationer utförs varje år på de sju handkirurgiska specialistklinikerna i landet.

Under de senaste tio åren har flera resurskrävande nya operationsmetoder, till exempel inom ledproteskirurgi och frakturkirurgi införts. Specialiteten har tidigare saknat nationellt kvalitetsregister.
På initiativ från Svensk handkirurgisk förening har nu ett kvalitetsregister skapats och vars syfte är att:

  • Följa upp vårdkvalitet för handkirurgi, fortlöpande och standardiserat, inklusive patientens egen uppfattning.
  • Jämföra resultat mellan alternativa handkirurgiska operationsmetoder och mellan olika kliniker i syfte att fortlöpande förbättra och effektivisera vården.
  • Registrera postoperativa komplikationer för att förbättra patientsäkerheten.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

HAKIR