Publicerad 28 januari 2021

Fot- och fotledskirurgi

Nationella kvalitetsregistret för fot- och fotledskirurgi (Riksfot)

Registerkategori: Rörelseorganens sjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Fot- och fotledskirurgi är en subspecialitet inom ortopedisk kirurgi och innefattar verksamhet med ett stort antal diagnoser och operativa ingrepp. Patienter som drabbas av fotproblem finns i alla åldersgrupper.

Genesen till fotproblematik är multifaktoriell. Besvären kan vara medfödda,överbelastningsrelaterade, bero på olika sjukdomar eller vara följden av någon form av skada.

Kvalitetsregistret har två syften som båda bidrar till att förbättra kvaliteten på fotkirurgin. Genom att kunna jämföra sina egna resultat med andras, kan det lokala förbättringsarbetet leda till kompetensutveckling och anpassning till framgångsrika metoder. Det bidrar till en mer jämlik vård över landet.

Det andra syftet med registret är att förbättra den vetenskapliga grunden för att utvärdera olika operationsmetoder och komplikationer. Fotkirurgi får betraktas som en ung subspecialitet inom ortopedin med ett stort antal diagnoser och behandlingsmöjligheter. Det leder till att det är svårt att få tillräckligt stora jämförbara grupper för tillförlitlig statistisk analys. Många behandlingsrutiner grundas idag dessvärre på bristfällig evidens. Med 10 000 – 15 000 operationsregistreringar årligen kan man dock relativt snabbt få en databas som tillåter analys även av subgrupper.

En stor del av fot- och fotledskirurgin görs på små enheter runt i landet, vilket ökar behovet av rekommendationer. När det vetenskapliga underlaget stärks kan registret vägleda enheterna genom att dokumentera en behandlingspraxis för olika operationsmetoder.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Riksfot

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör