Publicerad 28 januari 2021

Demenssjukdomar

Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar (SveDem)

Registerkategori: Äldres hälsa

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Demenssjukdomar drabbar allt fler i Sverige i takt med att befolkningen blir allt äldre.
I Sverige beräknar man att det nu finns cirka 150 000 individer med olika grad av demenssjukdomar, varav två tredjedelar med Alzheimers sjukdom.

Trots att demenssjukdomar drabbar många personer finns fortfarande stor osäkerhet, eftersom inte alla misstänkta fall blir utredda. Det finns inga rikstäckande data över utredning, behandling och uppföljning av patienter med demenssjukdomar.

Syftet med registret är att förbättra kvaliteten av demensvården i Sverige genom att samla in data för att kunna följa patientpopulationer, diagnoser och behandling vid demenssjukdom genom hela vårdkedjan. Målet är en likvärdig, optimerad behandling av patienter med demenssjukdomar.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

SveDem