Publicerad 10 december 2020

Bipolär sjukdom

Nationellt Kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom (BipoläR)

Registerkategori: Psykisk hälsa

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Bipolär affektiv sjukdom (manodepressiv sjukdom) har en livstidsprevalens mellan 0,5–1,5 procent beroende på definition. Med livstidsprevalens avses andelen ur en population som någon gång under sin livstid får en viss sjukdom.

Översjukligheten och överdödligheten är mycket hög, även i somatiska sjukdomar. Risken att dö i självmord är 15–20 gånger högre än i normalbefolkningen.

Litium är en effektiv förebyggande behandling med väldokumenterad antisuicidal effekt. Trots det ses en stor regional variation av litiumförskrivningen (SoS 1997:8), varför man kan anta att vården av bipolära patienter, nationellt sett, inte är optimal.

Syftet med registret är att skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling, utvärdering och forskning rörande till exempel långtidseffekter av medicinska interventioner.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

BipoläR

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör