Publicerad 1 februari 2021

Andnings­svikt

Nationella Andningssviktsregistret (Swedevox)

Registerkategori: Lung- och allergisjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Andningssviktregistret Swedevox är ett Nationellt Kvalitetsregister för behandling med oxygen (syrgas), respirator eller Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) i hemmet. Registret inkluderar barn och ungdomar med andningsstödjande behandling. 

Syftet med registret är att kvalitetssäkra behandling av kronisk lungsvikt med hemoxygen eller hemrespirator. Syftet är också att få mer kunskap om faktorer som leder till andningssvikt och hur den bäst behandlas.

Rökningsorsakad Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), är den vanligaste orsaken till andningssvikt. KOL ger syrebrist (hypoxi). Vid svår kronisk hypoxi fördubblar en rätt genomförd hemoxygenbehandling överlevnaden.

Andningssvikt kan också orsakas av neuromuskulära sjukdomar, deformerad bröstkorg eller sjuklig fetma och domineras då av underventilering med bristande förmåga att vädra ut koldioxid. Denna typ av andningsvikt behandlas med hemrespirator. Det primära syftet är att förbättra livskvaliteten, men i många fall har behandlingen också livräddande effekt.

För hemrespiratorbehandling bygger de nationella och internationella riktlinjerna på svagt underlag, och bristen på vetenskapliga studier är påfallande. Tillgången till, och kvaliteten på, behandlingen i Sverige varierar fortfarande mellan regionerna.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Swedevox

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör