Publicerad 19 juni 2024

Industrisamverkan

Intresset från läkemedelsindustrin att använda data från nationella kvalitetsregister är stort. Här finns information och stödmaterial till forskare inom läkemedelsindustrin.

Samverkan mellan industrin och kvalitetsregister bidrar till forskning, produkt- och tjänsteutveckling liksom till uppföljning av effekt, patientsäkerhet och introduktion av såväl medicin-, bio- och laboratorietekniska produkter och tjänster som läkemedel.

Överenskommelse om industrisamverkan

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech, SwedenBio och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för samverkan kring kvalitetsregister.

Syftet med överenskommelsen är att ge bättre förutsättningar för användning av kvalitetsregister i samverkan med läkemedelsindustrin. Detta genom att ge vägledning om etiska, juridiska och ekonomiska överväganden och skapa konsekventa och transparenta former för samverkan.

Överenskommelse om samverkan mellan SKR och industrin om kvalitetsregister (PDF) Pdf, 868 kB.

Kostnad för datauttag

Enligt överenskommelsen ska de tjänster som läkemedelsindustrin erhåller ska ersättas enligt självkostnadsprincipen. Drift och förvaltning av kvalitetsregister är att betrakta som del av ordinarie verksamhet och kan inte ersättas. Något utrymme för direkt sponsring eller donation från läkemedelsindustrin till kvalitetsregister finns inte.

Guide för industrisamverkan

Guiden beskriver processen för samverkan och utlämnande av kvalitetsregisterdata för forskning. Processen riktar sig till forskare, registerhållare och CPUA-myndigheter. Den omfattar de inledande stegen med förarbete, kontakt med registret och ansökan om etiskt godkännande till utlämnande av data och redovisning av resultat.

Guide för användning av kvalitetsregister (PPT) Powerpoint, 1 MB.

Guide för användning av kvalitetsregister (PDF) Pdf, 538 kB.

Avtalsmall vid industrisamverkan

SKR och företrädare för läkemedelsindustrin har utformat en avtalsmall för samverkan. Avtalsmallen innehåller olika standardiserade klausuler som parterna kan aktivera beroende på typ av samarbete. Det finns också möjlighet att definiera samarbeten som inte täcks av mallen. Avtalsbilagorna är obligatoriska med ett undantag som enbart berör samverkan inom läkemedelsområdet. Parterna kan komplettera avtalet med ytterligare bilagor. Syftet med mallen är att formalisera samverkan mellan parterna och att minska den administrativa bördan.

Avtalsmall vid samverkan mellan läkemedelsindustrin och kvalitetsregister (Word) Word, 26 kB.

Bilaga 1 - 7 till avtalsmall vid samverkan mellan läkemedelsindustrin och kvalitetsregister (Word) Word, 52 kB.

Informationsansvarig

  • Petra Hasselqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.