Publicerad 20 maj 2022

Tillgänglighetsdelegationens slutbetänkande med förslag publicerad

Delegationen för ökad tillgänglighet har på regeringens uppdrag utrett och sammanställt slutbetänkandet SOU 2022:22 Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram. Delegationen föreslår bland annat en utökad vårdgaranti.

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att utreda för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti. Utredningens förslag innebär en vårdgaranti som täcker fler delar av vårdkedjan och som är mer relevant för fler patientgrupper, exempelvis patienter med kroniska sjukdomar. Bland annat föreslås att vårdgarantin utvidgas så att den omfattar alla medicinska bedömningar i primärvården. I dag gäller vårdgarantin endast nya besvär eller oväntade eller kraftiga förändringar av tidigare kända hälsoproblem, vilket riskerar att missgynna patienter med långvariga eller kroniska sjukdomar.

Utredningen föreslår också justering av en tidsgräns som anges i vårdgarantin för primärvården. Tidsgränsen för medicinsk bedömning föreslås förlängs från tre dagar till sju dagar. Därtill föreslås att undersökningar och behandlingar ska omfattas av vårdgarantin och ges inom 60 respektive 90 dagar. Regionens ansvar att erbjuda vårdgaranti föreslås även utökas så att utomlänspatienter som listat sig hos en vårdcentral i regionen omfattas av vårdgarantin inom primärvården.

För specialiserad vård föreslår utredningen att tidsgränsen för medicinsk bedömning skärps från dagens 90 dagar till 60 dagar. Vidare föreslås att undersökningar ska omfattas av vårdgarantin och ges inom 60 dagar. Utredningen föreslår även att regionerna inom 14 dagar ska informera patienten om när viss vård ska ges. Detta förslag gäller såväl primärvård som specialiserad vård.

Läs slutbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.