Publicerad 1 februari 2022

Frågor och svar om överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

SKR och staten har för 2022 kommit överens om ännu en överenskommelse för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Överenskommelsen inriktas på att korta väntetiderna till vårdinsatser, öka måluppfyllelsen för vårdgarantin och bidra till genomförande av insatser i de regionala handlingsplanerna.

Vad innebär överenskommelsen?

Överenskommelsen för ökad tillgänglighet i hälso-och sjukvården 2022 syftar till att stimulera till regionala insatser som bidrar till förbättringar i form av kortare väntetider. Tillgänglighet är ett långsiktigt arbete. Det finns fortsatt stora behov av att fokusera på insatser som syftar till att korta väntetiderna till vård. En följd av den enorma omställning som hälso- och sjukvården har behövt göra under pandemin är att fler patienter än tidigare har fått vänta längre på vård.

Vad är överenskommelsens omfattning ?

Överenskommelsen omfattar 2 967 miljoner kronor för 2022 och fördelas mellan två block.

Vad innehåller block 1?

Block 1 på 2 513 miljoner kronor betalas ut baserat på regionernas uppfyllnadsgrad av de uppsatta prestationskraven. Regionerna kan kvalificera sig genom att:

  • förbättra väntetiderna jämfört med föregående år eller
  • genom att ha en hög måluppfyllelse av vårdgarantin, utifrån väntetiderna till utpekade vårdinsatser inom primärvården, inom specialiserad vård och inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Vad innehåller block 2?

Block 2, utvecklingsblocket på 443 miljoner kronor, fördelas och betalas ut enligt befolkningsmängd. Medlen i block 2 ska bland annat bidra till genomförande av insatser i den regionala handlingsplanen.

Vilka är SKR:s åtaganden under 2022?

  • Huvuduppgiften för SKR är att fortsätta utvecklingen av den nationella väntetidsdatabasen, så att regionerna kan få en bättre nationell jämförbarhet av tillgänglighet. Resultaten från väntetidsdatabasen ska presenteras publikt via Väntetider i vården.
  • SKR ska under 2022 också på olika sätt stödja regionerna i det fortsatta utvecklingsarbetet, bland annat genom att sprida kunskap och erfarenheter och utveckla modeller för en utökad uppföljning av tillgängligheten.
  • SKR tilldelas 11 miljoner kronor i överenskommelsen för 2022.

Dokument överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso-och sjukvården 2022

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården






Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.