Publicerad 23 april 2021

Styrgrupp

Styrgruppen har det övergripande ansvaret för utveckling och rekommendation av standard för elektronisk handel i offentlig sektor.

Det är styrgruppen som fastställer vad som ska rekommenderas som SFTI standard efter konkreta förslag från SFTI Beredningsgrupp. Styrgruppen tar vidare ställning generellt till vad som behöver göras samt prioriteras när det gäller utveckling av standarden utifrån framförda behov, trender med mera samt kring marknadsföring och förvaltning av denna. Den beslutar om verksamhetsplan och budget för varje år.

Fastställd SFTI standard publiceras på denna webbplats under ”Standarder”. Där finns också en sammanställning över vad som fastställts som SFTI, angivet i tidsföljd.

Styrgruppen

Styrgruppen består av företrädare på ledningsnivå från huvudmännen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten.

Ledamöter

Germund Persson (ordförande), SKR

Annika Bränström, DIGG

Ann Clara Törnvall Wittgren, Kammarkollegiet

Anna Möller-Wrangel, Upphandlingsmyndigheten

Regionerna representeras specifikt av Ledningsnätverket för regionernas Upphandling (LfU) genom Siv Waldén, Region Stockholm

Kerstin Wiss Holmdahl (föredragande), SKR

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område