Publicerad 19 maj 2021

Internationellt standardiseringsarbete

Det internationella standardiseringsarbetet är en i många avseenden en central förutsättning för SFTI:s verksamhet, och därför deltar SFTI även aktivt i flertalet internationella standardiseringsinitiativ med koppling till e-handel och e-upphandling.

SFTI deltar för närvarande primärt i följande internationella standardiseringsinitiativ: CEN/ TC 434 och CEN TC 440.

CEN

Inom det Europeiska standardiseringsorganet CEN (Commité Europeén de Normalisation) deltar SFTI aktivt i ett pågående större projekt med fokus på e-handel. SFTI har även deltagit i CEN TC 434 kring framtagning av standard, (EN) för e-faktura. SFTI har deltagit aktivt i CEN sedan början och ser även fortsatt detta standardiseringsinitiativ som ett av de viktigaste på området e-handel i offentlig sektor.

Bakgrund

År 2007 inrättade det europeiska standardiseringsorganet CEN, med stöd av EU-kommissionen, en så kallad workshop BII (Business Interoperability Interfaces on public procurement in Europe), med uppgiften att ta fram affärsprofiler och standardmeddelanden för hela den offentliga inköpsprocessen.

Viktiga utgångspunkter för workshopen var från början det arbete som genomförts för ”post-award”-processerna inom NES som var ett nordeneuropeiskt samarbete kring e-handel och NES initierade workshopen CEN/BII och för ”pre-award”-processerna inom spanska CODICE. Fas 1 av workshopen avslutades i november 2009 med leverabler i form av fem CEN Workshop Agreements (CWA), det vill säga med något lägre status än faktisk CEN-standard.

En andra fas av workshopen (CEN/BII 2) initierades i februari 2010 med syfte att vidareutveckla de profiler och standardmeddelanden som tagits fram samt att ta fram olika former av stöd och hjälpmedel för test och implementering. Workshopen avslutades i december 2012, därefter påbörjades en ny, tredje fas som avslutades i december 2015.

CEN/BII:s profiler används som utgångspunkt till de så kallade PEPPOL BIS-meddelandena som utvecklats inom PEPPOL. SFTI rekommenderar flera av dessa meddelanden, bland annat Sveorder BIS 28A 1.0, Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 och Svefaktura BIS 5A 2.0.

Pågående arbete i TC 440

Arbetet kring standard för en elektronisk inköpsprocess, (såväl upphandlingsprocessen som beställningsprocessen) drivs nu vidare i en teknisk kommitté inom CEN benämnd CEN TC 440. Det är i mindre omfattning och avser Post awardprocessen, det vill säga beställningsprocessen enbart.

Genom att det sker i en teknisk kommitté inom CEN innebär det att deltagandet sker genom nationella medlemsorganisationer; i dess spegelkommittéer. För svensk del av det SIS. Intresserade kan vända sig till SIS, Hanna Axelsson

Ordförande i den svenska kommittén är Martin Forsberg

Pågående arbete i CEN TC 434

Arbetet i CEN TC 434 har resulterat i en europeisk standard för en semantisk datamodell av basinnehållet i en faktura samt tekniska specifikationer och rapporter.

I direktivet om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling (2014/55/EU) stadgas att upphandlande myndigheter och enheter ska ta emot elektroniska fakturor enligt denna standard. Likaså ska leverantörer till upphandlande myndigheter och enheter skicka elektroniska fakturor enligt denna standard om inte annat överenskommits mellan parterna.

Standarden har varit föremål för ett antal förslag till uppdatering. Det var initialt 50 ändringsförslag. TC 434 har under det drygt senaste året gått igenom dessa och det kommer nu att bli remissförfarande under 2021 om dessa förslag.

Delta gärna i SIS kommitté med anledning av denna uppdatering. Utformningen av denna kommer naturligtvis att påverka befintlig standard och det är bra om många är delaktiga i arbetet. Kontakta Hanna AxelssonSIS, eller Martin Forsbergordförande i den svenska kommittén.

Information

Mer information om CEN TC 440 CEN TC 434

Nya e-fakturastandarden

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område