Publicerad 10 december 2021

Nationellt stöd

Nationellt finns ett intresse av att infektionsindikatorerna används i alla regioner och i kvalitetsarbetet på vårdcentraler. Folkhälsomyndigheten, NAG (Nationella arbetsgruppen inom kunskapsstyrningen) Strama och SKR samarbetar för att stötta Stramagrupperna regionalt och även lokalt genom tre olika initiativ som beskrivs nedan.

PVQ Strama - stöd till användning

Stramagrupperna kan verka för att PVQs infektionsindikatorer används regionalt och lokalt. Samarbetsgruppen PVQ Strama – stöd till användning stöttar Stramagrupperna i det arbetet. Deltagare är representanter från NAG Strama, Folkhälsomyndigheten, SKR samt från de fyra regionala Stramagrupperna Stockholm, Västra Götaland, Uppsala och Halland.

Gruppens övergripande mål är att vara ett bra stöd till Stramagrupperna för framgångsrik implementering av PVQs infektionsindikatorer i primärvården.

Samarbetsgruppen PVQ Strama arbetar med en handlingsplan med aktiviteter som ska underlätta användningen. Några exempel är att utbilda Stramagrupper i PVQ, öka kvaliteten i användning av diagnoskoder, presentera ett urval av indikatorer och sprida goda exempel.

Kontakta gärna Gunilla Skoog Ståhlgren om du har synpunkter eller önskemål som gäller stöd till implementering och användning av infektionsindikatorerna.

gunilla.skoog.stahlgren@fohm.se

Arbetsgrupp för kommunikation med MedRave

En mindre grupp med Stramarepresentanter för regioner som använder MedRave har regelbunden kontakt med MedRave för att förbättra datakvalitet och visualisering. Gruppen leds av Anna-Lena Fastén, Strama Stockholm, ordförande i Stramanätverket.

Kontakta gärna Anna-Lena Fastén om du har synpunkter som rör MedRave och infektionsindikatorerna.

anna-lena.fasten@sll.se

Indikatorgruppen

PVQ Stramas indikatorgrupp arbetar med att utveckla och validera infektionsindikatorerna. Under 2020-2021 har de målsatta indikatorernas motiveringar och referenser uppdaterats. Genom åren är det indikatorgruppen som har tagit fram och utvecklat infektionsindikatorernas specifikation.

Infektionsindikatorerna i PVQ utgår från Smittskyddsinstitutets (nuvarande Folkhälsomyndighetens) tidigare projekt MIRA – mått och indikatorer för rationell antibiotikaförbrukning som togs fram i samarbete med representanter från Strama.

PVQ Stramas indikatorgrupp består av ett 10-tal experter, med Malin André som ordförande och Folkhälsomyndigheten som sammankallande.

Kontakta gärna Malin André om du har synpunkter som rör infektionsindikatorernas kvalitet eller utveckling.

primarvardskvalitet@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR