Publicerad 1 februari 2021

KOL och astma

Luftvägsregistret

Registerkategori: Lung- och allergisjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma är två av våra största folksjukdomar som orsakar betydande sjuklighet, stort lidande och i vissa fall för tidig död. Astma drabbar både barn och vuxna, medan KOL främst drabbar personer över 40 år. Båda sjukdomarna är förenliga med under- och feldiagnostik.

Efterlevnaden av uppsatta rekommendationer och nationella riktlinjer har visat sig vara undermålig. Det nationella registret för obstruktiva lungsjukdomar (astma och KOL) har tillkommit i första hand för att förbättra kvaliteten i omhändertagandet av dessa patientgrupper och säkerställa en likvärdig vård i olika delar av landet.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Luftvägsregistret

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör