Publicerad 20 april 2023

Processtöd Bilaga 6, webb

En ändamålsenlig arbetsorganisation kännetecknas av balans mellan uppdrag och förutsättningar. I det här stödmaterialet finns förslag på arbetsprocesser för att nå dit. Tanken är att stödmaterialet ska användas gemensamt av arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter och det kan utgöra ett stöd för såväl arbetsplatser som på central huvudmannanivå.

Bilaga 6 i huvudöverenskommelsen mellan SKR/Sobona och Sveriges Lärare uppmuntrar till lokalt arbete för att uppnå en ändamålsenlig arbetsorganisation som kännetecknas av balans mellan uppdrag och förutsättningar.

Huvudöverenskommelse (HÖK) med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

Flera olika delar behöver ingå i ett arbete inom ramen för bilaga 6. Det här stödmaterialet syftar till att strukturera arbetets olika delar som kan ingå. Här hittar ni exempel på hur ni kan strukturera det lokala arbetet i er kommun och på respektive arbetsplats. Hur ni väljer att inleda, driva och följa upp arbetet ute på arbetsplatserna kan variera mellan olika kommuner beroende på hur arbetet drivs på en mer övergripande nivå i organisationen.

Stödmaterialet inkluderar de fyra områden som centrala parter har pekat ut som väsentliga – arbetsmiljö, arbetstider, arbetsorganisation och arbetsbelastning – och är tänkt att användas gemensamt av arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter. Centrala parter har sedan tidigare gett sin syn på flera av de berörda områdena i avtalets bilagor 4a och 6.

Inför arbetet är det bra om alla deltagare har läst igenom detta underlag samt bilaga 6. Det står er helt fritt att alternera och komplettera detta stödmaterial utifrån era lokala förutsättningar och partsgemensamma önskemål.

Förslag på arbetsprocess

  1. Börja med att inventera vilka behov som finns och gör prioriteringar bland dessa.
  2. Därefter kan ni bestämma vilka former ni ska ha för arbetet.
  3. Välj sedan vilka områden ni ska fokusera på.
  4. Identifiera och genomför åtgärder.
  • Stödmaterialet är avsett för alla skolformer.
  • Varje skolform behöver ta utgångspunkt i just sin verksamhet och sitt uppdrag och fundera över vilken arbetsmiljö och arbetsorganisation som behövs för att leverera det.
  • Arbetets delar kan vara mer eller mindre tidsomfattande och rikta sig till olika målgrupper i organisationen.
Starta processtöd