Publicerad 22 januari 2024

Egenskattning

Riktlinjer och lathund för funktionen Egenskattning.

Egenskattningsverktyget används för att besökaren ska kunna värdera hur långt man har kommit i en utveckling eller process. En skattning består av påståenden som grupperas i områden och består av tre olika sorters sidor:

 1. Påståenden. Sidan visar förutom själva påståendet ett dragreglage, där besökaren anger i vilken utsträckning hen håller med om det som står där.
 2. Sammanfattning av resultat. Sidan visar de skattningar man gjort inom området. Finns möjlighet att göra om skattningarna för det området, eller att gå vidare till nästa område.
 3. Slutreslutat. Sidan visar det sammanlagda resultatet av alla skattade områden i ett diagram, samt en beskrivning av föreslagna åtgärder (resultatmeddelanden).

De tre presentationsvyerna hanteras i en och samma modul. Modulen ger också möjlighet att grafiskt visa hur långt användaren har kommit i skattningen (progress bar).

Egenskattningen startas av besökaren via en Hero-knapp som placeras på en vanlig sida i webbplatsens ordinarie struktur. Besökaren rör sig mellan skattningens olika delar i en intern navigering.

Exempel på en egenskattning med alla dess sidor och inställningar finns här:

Mallsidor för egenskattningsverktyg

Riktlinjer och rekommendationer

Riktlinjer

 • Sidorna i en egenskattning ska inte indexeras. Detta ställer särskilda krav på SEO för sidan som presenterar verktyget, så att besökaren kommer rätt vid en sökning.
 • Informera besökaren om att verktyget använder cookies för att spara en pågående skattning till ett senare tillfälle. Besökaren kan naturligtvis välja att inte acceptera cookies, men det påverkar alltså möjligheten att spara det man gjort.

Användningsområden

 • Egenskattning används som stöd för verksamhetsutveckling. Besökaren kan, enskilt eller i grupp, bedöma sin grad av utveckling inom hela eller delar av sin verksamhet.
 • Verktyget kan presentera förslag till åtgärder som anpassas efter skattningens resultat, som helhet eller givet resultat inom ett visst skattat område.
 • Varje skattning ska behandlas som en egen produkt med ett specifikt syfte.

Begränsningar

 • Verktyget sparar resultat av en skattning i en cookie på besökarens dator. Besökaren kan därför avbryta en skattning och fortsätta vid ett senare tillfälle – men bara om hens webbläsare accepterar cookies och webbläsarens historik inte har raderats.

Innan du börjar – handläggarens underlag

Att sätta upp en egenskattning är komplext och när den väl är konfigurerad är det ganska tidsödande att justera den. Därför är det viktigare än vanligt med ett bra och genomtänkt underlag innan du börjar skapa sidorna.

Checklista

Innan du börjar skapa sidor behöver du veta följande:

 1. Hur många områden med påståenden är det som ska skattas? Rekommenderat antal är 3–6.
 2. Hur många påståenden ska skattas inom repektive område? Rekommenderat antal är 2-4 per område.
 3. Är det ungefär lika många påståenden per område? Rekommendationen är att ha ungefär lika många påståenden inom varje område.
 4. Vad kallas områdena? Går att ändra i efterhand men det är lätt att göra fel.
 5. Vad ska vara max- respektive minimivärde i skattningsskalan? Vad ska vara förvalt? Går att ändra i efterhand, men behöver då göras manuellt på samtliga sidor som ingår i verktyget.
 6. Ska besökaren få förslag på åtgärder efter genomförd skattning? Hur specifika ska förslagen vara? Det går att konfigurera på en väldigt detaljerad nivå (olika grader av överensstämmelse inom olika områden) eller på en mer generell (till exempel "lägre än 60 % får se ett meddelande, högre än 61 % får se ett annat").

Gör så här (kräver minst behörighet Webbkommunikatör)

Arbetet består av följande moment:

 • Skapa en "master" för ett område, med alla sidor som ska utgöra områdets påståenden och en sida för sammanfattningen.
 • Gör grundläggande inställningar för masterområdet.
 • Kopiera masterområdet och gör justeringar för respektive område.
 • Skapa resultatsidan och eventuella förslag på åtgärder vid olika resultat.

Steg 1: Skapa ett masterområde

En egenskattning består av följande sidor, med nedan struktur:

 • Startsida egenskattning (sidmall "Sida")
  • Område (sidmall "Område")
   • Påstående 1 (sidmall "Skattning")
   • Påstående 2 (sidmall "Skattning")
   • Påstående n (sidmall "Skattning")
   • Sammanfattning område (sidmall "Sammanfattning")
  • Slutresultat skattning (sidmall "Sammanfattning")
   • Åtgärdsförslag (sidmall "Sida")

Börja med att skapa sidor för hela skattningen, men begränsa dig till ett område. Området ska i det här skedet alltså bara bestå av en områdessida, en påståendesida och en sammanfattningssida. Detta för att spara tid när du ska göra inställningar i verktyget.

Steg 2: Gör gemensamma inställningar för området

Varje område kräver ett antal gemensamma inställningar på områdets olika sidor. Gör inställningarna i den ordning som de beskrivs nedan.

Områdessida

Områdessidan är i princip bara en behållare för påståendesidor och behöver inte ha något egentligt innehåll. Områdessidans namn (det som visas i redigeringslägets trädstruktur) och sidans rubrik används för presentationen på flera olika ställen i skattningsverktyget. Du behöver därför tänka igenom noga vad saker ska heta.

 1. Säkerställ att sidan använder sidmallen "Område".
 2. Döp sidan till "A". Resterande områdessidor i skattningen döps sedan till "B", "C" och så vidare. Du kan välja ett annat sidnamn, men då behöver det vara mycket kort (max 5 tecken). Skälet till detta att namnet syns i skattningens avslutande spindeldiagram. Om sidnamnet är för långt blir diagrammet väldigt svårt att läsa.
 3. Sidrubriken anger du enligt formeln sidnamn + områdets namn, förslagsvis "A: [Områdets namn]". Även här kan du välja en annan sidrubrik, men den får inte vara längre än 45 tecken. Viktigt är att det är lätt att skilja områdena åt och att rubriken beskriver vad områdets påståenden handlar om.

Påståendesida

Påståendesidan innehåller många inställningar som är gemensamma för hela skattningen. Om skattningen innehåller många områden och många påståenden är det mycket tidskrävande att göra justeringar i efterhand. Därför är det särskilt viktigt att du gör rätt när du konfigurerar den första påståendesidan, eftersom den kommer att ligga till grund för alla andra påståendesidor.

 1. Säkerställ att sidan använder sidmallen "Skattning".
 2. Döp påståendesidan till "Påstående 1 av x". Ersätt "x" med det antal påståenden som området innehåller.
 3. Ange områdets namn som sidrubrik (h1).
 4. Lägg in en underrubrik (h2) direkt under sidrubriken. Underrubriken ska vara samma som sidans namn, alltså "Påstående 1 av x".
 5. Lägg till modulen "Självskattning".
 6. I fliken Allmänna inställningar gör du följande inställningar:
  • Modulläge. Välj "Skattning".
  • Visa framsteg för alla områden. Klicka i om du vill att en så kallad progress bar ska finnas på sidan. Funktionen visar hur långt användaren har kommit i sin skattning.
  • Texter. Ange de texter som ska finnas på knappar och andra element.
 7. I fliken Basinställningar ska du ange:
  • Namn på cookie (selfAssassment). Skattningsverktyget sparar användarens svar i form av en cookie på dennes dator och namnet måste vara unikt – och inledas med "selfAssessment" utan citattecken – för att det ska fungera. Cookien ska alltså heta selfAssessment följt av ett suffix som ingen annan skattning har, till exempel selfAssessmentEnbraskattning. Undvik svenska tecken i suffixet.
  • Maxvärde på skala. Ange vilket värde som ska vara det högsta användaren kan välja.
  • Minsta värde på skala. Ange vilket värde som ska vara det lägsta användaren kan välja.
  • Skalsteg. Ange hur många steg det ska vara mellan max- och minimi-värde. Normalt är 1.
  • Defaultvärde. Vilket värde ska vara förvalt innan användaren börjar dra i reglaget.
  • Mall för område. Välj sidmallen "Område".
  • Mall för skattning. Välj sidmallen "Skattning".

Sammanfattningssida

 1. Säkerställ att sidan använder sidmallen "Sammanfattning".
 2. Döp sammanfattningssidan till "A: [Områdets namn], sammanfattning". Resterande områdessidor i skattningen döps sedan till "B: Områdets namn, sammanfattning" och så vidare.
 3. Ange sidnamnet som sidrubrik (h1).
 4. Lägg till modulen "Självskattning".
 5. I fliken Allmänna inställningar gör du följande inställningar:
  • Modulläge. Välj "Delresultat".
  • Peka ut sidan för slutresultatet. Välj sidan där diagrammet för hela skattningen ska visas.
  • Visa framsteg för alla områden. Klicka i om du vill att en så kallad progress bar ska finnas på sidan. Funktionen visar hur långt användaren har kommit i sin skattning.
  • Texter. Ange de texter som ska finnas på knappar och andra element. Det måste vara samma texter som på påståendesidan.
 6. I fliken Basinställningar gör du samma inställningar som du gjort på påståendesidan. Det är viktigt att det är exakt samma, så var särskilt noggrann i detta steg.

Steg 3. Skapa fler påståenden och områden

När du har gjort alla inställningar i områdessidan, påståendesidan och sammanfattningssidan använder du dem för resterande uppsättning av egenskattningen.

 1. Gör kopior av påståendesidan så område A innehåller önskat antal påståendesidor.
 2. Ändra sidornas namn till "Påstående 1 av x", "Påstående 2 av x" och så vidare. Ersätt "x" med det totala antalet påståenden inom området.
 3. Ändra h2 på varje påståendesida till respektive sidas namn.
 4. Gör kopior av område "A", inklusive undersidor, tills du har önskat antal områden.
 5. Ta bort eller lägg till påståendesidor där det behövs.
  • Glöm inte att justera sidnamn och h2 om du lägger till påståendesidor.
 6. Byt ut sidnamn på områdessidorna till "B", "C" och så vidare.
 7. Komplettera områdessidans h1 enligt mönstret "B: [Områdets namn]", "C: [Områdets namn]" och så vidare.
 8. Justera sidnamn och sidrubrik på respektive sammanfattningssida enligt ovan.

Steg 4. Lägg till text på påståendesidorna

Infoga information på varje påståendesida. Texterna ska vara ganska korta. Om det behövs ett fördjupande textavsnitt placeras det i layouten för expanderbart innehåll. Annars tar du bort layouten.

Steg 5. Konfigurera slutresultatsidan

Sidan som visar skattningens slutresultat kan (men måste inte) innehålla:

 • Ingress och inledande text.
 • Moduler med spindeldiagram respektive resultattexter och funktionsknappar.
 • Förklarande text i utfällbart innehåll.

Gör följande:

 1. Lägg till modulen "Självskattning".
 2. I fliken Allmänna inställningar gör du följande inställningar:
  • Modulläge. Välj "Slutresultat övre".
  • Peka ut startsidan för skattningen. Välj sidan där användaren kan starta en egenskattning.
  • Visa framsteg för alla områden. Klicka i om du vill att en så kallad progress bar ska finnas på sidan. Funktionen visar hur långt användaren har kommit i sin skattning.
  • Texter. Ange de texter som ska finnas på knappar och andra element.
 3. I fliken Basinställningar gör du samma inställningar som du gjort på påståendesidorna. Det är viktigt att det är exakt samma, så var särskilt noggrann i detta steg.
 4. Lägg till en layout för utfällbart innehåll, direkt under modulen.
 5. Skapa innehållet enligt gängse sätt att göra utfällbart innehåll.
  • Beskriv hur användaren ska tolka diagrammet och hur hen kan gå vidare i sitt arbete.
  • Glöm inte att applicera dekorationen för att få rätt utseende och funktionalitet.

Om du vill kan du nu lägga till information som anpassas automatiskt efter resultatet av skattningen. Det är dock inte obligatoriskt, så om det inte är aktuellt kan du gå direkt till steg 7, test av egenskattningen.

Steg 6. Skapa och länka in resultatmeddelanden

Med resultatmeddelanden och regler kan du ställa in vilken information som ska visas beroende på skattningens resultat. Meddelandena kan bestå av nästan alla typer av sidinnehåll: bild, text, tabeller, diagram, etc.

Samtliga meddelanden samlas på en sida, förslagsvis i varsin layout. Sidan visas aldrig, utan fungerar bara som en behållare för olika resultatmeddelanden. Det finns ett exempel du kan utgå från här:

Exempel resultatmeddelanden

Kopiera sidan som en undersida till sidan Slutresultat och gör de justeringar du behöver. Viktigt är att du namnger layouterna på ett sätt som gör dem enkla att identifiera, eftersom du ska peka ut respektive layout i reglerna för resultatmeddelanden.

För att verktyget ska veta vilket meddelande som ska visas när behöver du skapa regler. Gör så här:

 1. Kopiera modulen "Självskattning" på slutresultatsidan som du konfigurerat i steg 5.
 2. Klistran in kopian längst ner på sidan och öppna modulens inställningar.
 3. I fliken Allmänna inställningar gör du följande inställningar:
  • Modulläge. Välj "Slutresultat nedre".
  • Resultatmeddelanden. Klicka på "Lägg till..." för att skapa regler och villkor för ditt resultatmeddelande.
 4. Ge regeln ett namn som beskriver vad den handlar om.
 5. I rutan där alla villkor listas, klicka på "Lägg till...".
 6. Välj om villkoret ska gälla hela skattningens resultat eller resultatet för någon av skattningens områden.
 7. Ange intervallet för att villkoret ska uppfyllas.
  • Baseras på hur många "poäng" som en skattning genererar, antingen för helheten eller för det valda området.
 8. Vid behov, lägg till flera villkor för regeln.
 9. Peka ut den layout som innehåller det som ska visas när villkoren för regeln uppfylls.
  • Du kan även välja att visa ett rent textmeddelande. Detta får formatet "Brödtext" och skrivs in direkt i inställningarna för en regel.
 10. Lägg till fler resultatmeddelanden med regler, villkor och meddelandeinnehåll, genom att upprepa punkterna 3–9.

Steg 7. Testa egenskattningen

Alla svar användaren gör vid en skattning lagras lokalt i webbläsaren. För att testa hela flödet i en skattning utan att spara dina resultat behöver du därför använda webbläsarens funktioner för anonym surfning. I Chrome heter det "Inkognitofönster", i Edge heter det "InPrivate" och i Safari heter det "Privat fönster/flik".

Tänk på

Säkerställ att alla texter och värden i verktygets gränssnitt (knappar, etiketter och liknande) är beslutade innan du börjar sätta upp en egenskattning. Det mesta går visserligen att ändra i efterhand, men det är mycket tidskrävande eftersom du måste gå in på så många ställen för att gränssnittet ska bli konsekvent.