Överbeläggningar och utlokaliserade patienter

Här visas statistik om överbeläggningar och utlokaliserade patienter i den slutna vården.

Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

En utlokaliserad patient definieras som en patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.

Statistiken nedan visar antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser och antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser. Antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser mäts per avdelning och dag och rapporteras in av respektive region per sjukhus. Rapporteringen sker för både somatisk slutenvård och psykiatrisk slutenvård.

Information om statistiken

Överbeläggningar redovisas som antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser.

Utlokaliserade redovisas som antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser.

Tillbaka till väntetidsstatistik

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.