Publicerad 29 april 2024

Nyttorealisering och nyttokalkyler välfärdsteknik

Trots att kommuner är väl medvetna om att välfärdsteknik kan bidra till trygghet, självständighet och effektivitet är det svårt att avgöra om de nya arbetssätten och investeringarna ger den förväntade nyttan. Ett strukturerat arbete med nyttorealisering kan stötta förändringsarbetet och öka möjligheten att nå nyttor vid införandet av välfärdsteknik.

Nyttorealisering handlar om att identifiera, specificera, planera, realisera och följa upp nyttor. Genom att utgå ifrån dessa steg blir arbetet med nyttorealisering strukturerat och formaliserat. De olika stegen kan ses som ett flöde, men arbetet kan även ske i små steg och i cykler.

Nyttorealisering kan tillämpas i såväl löpande verksamhet som vid förändringsarbete och skapas när människor utför tjänster och arbetsprocesser på nya sätt. För att nyttan ska realiseras måste ansvar och nödvändiga åtgärder inkluderas i ordinarie budget- och verksamhetsplanering. Dessutom ska nyttorna följas upp enligt kommunens styr- och uppföljningsmodell.

Börja med nyttokalkylering

Innan beslut om att införa en digital teknik, ta reda på förväntade nyttor och sammanställ dessa i en nyttokalkyl. Kalkylen är ett stöd i prioriteringen av valet av välfärdsteknik och säkerställer att den föreslagna förändringen driver mot verksamhetens mål. Men nyttokalkylen utgör endast en liten del i nyttorealiseringsprocessen.

Om kommunen inte är redo att gripa sig an hela nyttorealiseringskonceptet är det bra att istället börja med nyttokalkylerna för att komma igång. Använd exempelvis Ineras modell för nyttokalkyler i nio steg.

Metodstöd för nyttokalkylering, Inera

Termer och begrepp

Nytta: En effekt som uppfattas som värdefull av en eller flera intressenter. Nyttor kan vara finansiella, omfördelningsnyttor, kvalitets- eller miljönyttor.

Nyttoanalys
En beskrivning av alla nyttor och kostnader som förväntas från en förändring.

Nyttokalkyl
En nyttoanalys där nyttor och kostnader också har värderats i pengar där det har varit möjligt.

Nyttorealisering
Ett aktivt och systematiskt lednings- och styrningskoncept som syftar till att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar vi tänker genomföra. Enkelt sagt att det vi lägger tid och pengar på ska ge de resultat som behövs.

Finansiell nytta: Värderas och kan hämtas hem i pengar. Kan vara både minskade kostnader och ökade intäkter.

Omfördelningsnytta: Nytta i form av frigjorda resurser som kan fördelas om till någonting annat. Nyttan kan värderas i pengar.

Kvalitetsnytta: Värderas sällan i pengar och är därmed svårare att värdera och mäta. Exempel på kvalitetsnytta är brukares ökade trygghet och välbefinnande, minskad orosmedicinering, färre fallolyckor.

Vägledningar och verktyg

Förenklad mall för nyttokalkylering av införande av läkemedelsautomater

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik har tillsammans med Inera tagit fram ett stöd till kommuner för att underlätta kommunernas arbete att ta fram nytta och kostnader för införande av läkemedelsautomater.

Mall för läkemedelsautomater i äldreomsorgen

Förenklad mall för nyttokalkylering av införande av digital nattillsyn

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik har tillsammans med Inera tagit fram ett stöd till kommuner för att underlätta kommunernas arbete att ta fram nytta och kostnader för införande av digital nattillsyn.

Mall för nyttokalkylering av digital natttillsyn

Förenklad mall för nyttokalkylering av införande av inköp online

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik har tillsammans med Inera tagit fram ett stöd till kommuner för att underlätta kommunernas arbete att ta fram nytta och kostnader för införande av inköp online

Förenklad mall för nyttokalkylering , Inera

Kurser i digitalisering och nyttorealisering

SKR har tagit fram digitala kurser i digitalisering, med bland annat en kurs i nyttorealisering som tar cirka 15 minuter att genomföra.

Webbkurs om digitalisering

Digital kurs i nyttokalkylering

Genom den här utbildningen får du konkreta metoder och verktyg för att ta fram nyttokalkyler, det vill säga beräkna vilken nytta som förväntas vid en förändring och vilka kostnader som är förknippade med den. Utbildningen är framtagen tillsammans med Inera och bygger på deras modell för nyttokalkyler.

Nyttokalkylen, Adda

Ineras metodstöd för nyttokalkyl

En steg-för-steg-guide till att genomföra nyttokalkyler. Här finns även exempel på genomförda nyttokalkyler.

Metodstöd för nyttokalkylering, Inera

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.