Publicerad 26 juni 2023

Inför beslut om införande

Innan kommunen fattar beslut om att införa en specifik välfärdsteknik, börja med att ta fram ett beslutsunderlag innehållande behovsanalys, intressentanalys och informationssäkerhet. Det skapar förutsättningar för ett välgrundat beslut.

Kompetenscenter välfärdsteknik vid SKR är en nationell stödfunktion med syfte att ge kommuner bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla genom digitalisering inom den kommunala vården och omsorgen. Som ett led i det arbetet har kompetenscentret tagit fram en vägledning om de juridiska aspekterna för gemensam användning av välfärdsteknik mellan kommuner och regioner. Längd: 1 timmer och 26 minuter.

Vägledning: Samnyttande av välfärdsteknik Pdf, 380 kB.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlaget ska ligga till grund för beslut. Avsätt därför tid för det här momentet för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Beslutsunderlaget bör innehålla:

 • analys av organisationens nuläge, behov och förutsättningar
 • nyttokalkyl
 • bedömning av genomförbarhet, angelägenhet, risker och hinder
 • tydligt syfte till varför den aktuella tekniken ska införas
 • bedömning utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv
 • risk- och konsekvensbedömning för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Exempel på formuleringar i beslutsunderlaget:

 • Den aktuella välfärdstekniken ska införas som digital lösning för de utvalda insatserna.
 • Ge uppdrag till verksamheten att ta fram och fastställa nödvändiga processer och rutiner för verkställighet och utförande av insatsen med stöd av välfärdsteknik.

Behovsanalys

I behovsanalysen undersöker och preciserar kommunen de behov som ligger till grund för införandet. Behovsanalysen skapar en bild av vilka förutsättningar som finns och blir utgångspunkt för de krav, villkor och kriterier som kommuner formulerar i beslutsunderlaget.

Börja med att lära känna målgruppen och utreda deras behov. En behovsanalys kan genomföras på olika sätt, till exempel genom intervju eller genom samtal med en fokusgrupp. Tjänstedesign och välfärdsteknik ger ytterligare stöd kring behovsanalys.

Tjänstedesign

Intressentanalys

En intressentanalys är en process som används för att identifiera vilka grupper eller individer som berörs av en förändring. I processen ingår även att analysera hur intressenterna berörs. Intressentanalysen är en viktig del i förändringsarbetet och ska involveras redan i förarbetet inför beslut. Viktiga intressenter vid införandet av välfärdsteknik är:

Ledning och politik i kommunen

Har mandat att fatta beslut och styr riktningen på arbetet med välfärdstekniken. Därför är det viktigt att ta reda på om det finns en vilja att införa välfärdstekniken. Är kommunen villig att initialt satsa resurser för att på sikt se vinster med tekniken?

Biståndshandläggare

Har oftast första kontakten med enskilda, ger information och beslutar om insatsen. Identifiera vad biståndshandläggare kan om välfärdstekniken. Är de tillräckligt trygga med tekniken för att kunna informera den enskilde? Behöver de informationsunderlag?

Enhetsansvarig/chef i hemtjänstverksamhet

Har nära kontakt med enskilda, anhöriga och brukarnära personal. Har de god kännedom om tekniken och arbetsprocesserna så att de kan stödja och leda medarbetare?

Brukarnära personal

Har daglig kontakt med enskilda. Vilken kunskapsnivå har de om tekniken? Är de tillräckligt trygga för att kunna använda och besvara frågor kring tekniken?

Tekniker

Kommer i kontakt med den enskilda vid installation av tekniken. Kan de informera om tekniken?

Den enskilde

Är användaren av välfärdstekniken. Känner den enskilde sig trygg med att använda teknik? Behöver personen prova på tekniken?

Anhöriga

Är de som står närmast den enskilde och har värdefull information om behoven. Den här gruppen kan påverka den enskildes inställning till välfärdstekniken. Har de anhöriga förstått varför välfärdsteknik används? Känner de sig trygga med den enskilde får sina behov tillgodosedd via tekniken?

Intressentanalysen är en del av förändringsarbetet.

Förändringsledning välfärdsteknik

Informationsansvarig

 • Eva Sahlén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.