Publicerad 19 juni 2024

Historik

Här hittar du en kronologisk sammanställning över de standarder som SFTI har rekommenderat sedan 1999, efter beslut i SFTI:s styrgrupp.

2024

2024-04-19

SFTI Styrgrupp beslutar att avföra standarden SFTI ESAP 6 som SFTI rekommendation från och med 1 juli 2025.

2021

2021-06-21
SFTI Item Availability Check Service version 1.1 förtydligas vad gäller frågevarianterna Simple check och Full check. Som autentiseringsmetod fastställs SFTI API Authentication 1.0, specifikationen ska i fortsättningen publiceras som fristående dokument.

2020

2020-12-22
SFTI Styrgrupp beslutar att XML-specifikationen 7.1.1 för extemporeläkemedel, version 1.1, ska ersätta tidigare version som SFTI-rekommendation. Specifikationen räknas som en av SFTI:s specialprocesser.

Not – Beslut om namn för specifikationen tas vid senare tillfälle.

2020-10-27
Specifikationen SFTI Item Availability Check Service version 1.1 (API för inhämtning av artikelstatus) fastställs som SFTI rekommendation.

2020-05-15
SFTI Transport-profil Bas 2.0 avförs som SFTI-rekommendation från och med 2021-04-01, för arkivering tillsammans med Svefaktura 1.0.

Övriga åtgärder med anledning av att Svefaktura avförs:

 1. Specifikationen av ObjectEnvelope har erbjudits av tekniska kansliet som enhetligt sätt att kuvertera bilaga till Svefaktura. Den är inte SFTI-rekommendation men ska flyttas för arkivering tillsammans med Svefaktura 1.0 per 1 april 2021.
 2. Två funktioner för SFTIs tekniska kuvert – dels som sammanhållande kuvert för Svefaktura och bilaga vid överföring, dels som inre kuvert i Peppolnätverket – utgår i och med att Svefaktura 1.0 avvecklas per 1 april 2021. SFTIs tekniska kuvert behålls som SFTI-rekommendation för funktionen att bunta affärsdokument till, mellan eller från VAN-operatörer (d.v.s. vid användning utanför Peppolnätverket).

2020-03-04
SFTI Styrgrupp beslutar

 • Att Svefaktura 1.0 och SFTI Fulltextfaktura ver. 2.3.och 2.4, använd som fristående faktura, avförs som SFTI:s rekommendationer från och med 2021-04-01.
  Not. SFTI Fulltextfaktura använd som del av SFTI/ESAP 6 berörs inte av beslutet.
 • Att Svekatalog 2.0, Sveorder BIS 28A 1.0 med ordersvar, Peppol Punch Out 1.0, Peppol BIS 42A Order Agreement 1.0 samt Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 avförs som SFTI:s rekommendationer från och med 2020-05-15.
  Not. Jämför besluten 2019-05-20 (Svekatalog 2.0) och 2019-03-13 (övriga transaktionsformat).

2019

2019-10-30
SFTI Styrgrupp beslutar att Svefaktura BIS 5A 2.0 (Peppol BIS 5A 2.0) ska fasas ut som SFTI rekommendation styrt av när fakturaformat utfasas i Peppol:s infrastruktur, d.v.s. per den 31 december 2019.

2019-05-29
Peppol BIS Catalogue Without Response 3 fastställs som SFTI rekommendation Svekatalog 2.0 behålls parallellt tills vidare.

2019-03-13
Styrgruppen fastställer som SFTI-rekommendation

 • Peppol BIS Ordering 3
 • Peppol BIS Despatch Advice 3
 • Peppol BIS Punch Out 3
 • Peppol BIS Order Agreement 3

Med avvikelse i förhållande till Beredningsgruppens förslag ska motsvarande specifikationer i tidigare version kvarstå som SFTI-rekommendation tills vidare.

Vidare fastställer Styrgruppen, som SFTI-rekommendation, två specifikationer för specialprocesser:

 • Transportavisering (för användning vid samordnad varudistribution)
 • Slutenvårddosbeställning (för beställning av patientspecifik förpackning av läkemedel)

2018

2018-05-07
Peppol BIS Billing 3.0, med UBL som överföringssyntax, fastställs som SFTI-rekommendation. Köpare i offentlig sektor informeras om att de dessutom ska kunna ta emot Peppol BIS Billing 3.0 i med CII som överföringssyntax om leverantör begär det.

2018-03-22
Samtliga versioner av SFTI/ESAP 0.1 (EDI-kvittenser) och SFTI/ESAP 0.2 (Partsinformation) avförs från SFTI-rekommendationerna.

2017

2017-11-28
Vid SFTI Beredningsgrupps möte den 16 maj efterfrågades vägledning vid införande av Peppol BIS 18A Punch Out version 1 i frågor där specifikationen inte fullt ut tillgodoser svenska behov, bland annat gäller det pristyper. En handledning har därför tagits fram. SFTI Styrgrupp beslutar

 • Att komplettera Peppol Punch Out version 1 med en handledning som anvisar hanteringen för svenska användare. Handledningens publiceringsdatum sätts till 28 november 2017. Det innebär också att datum för fastställande av specifikationen för Peppol BIS 18A Punch Out version 1 räknas från och med den 28 november 2017.
 • Att initiera ändringsbegäran till OpenPeppol så att de svenska behoven tillgodoses i nästa version av PEPPOL Punch Out.

2017-06-09
Peppol BIS 42A Order Agreement version 1 fastställs som SFTI. Samtidigt avförs samtliga versioner av 6.5.2 Orderöverenskommelse (publicerade inom ramen för SFTI/ESAP 6) från SFTI-rekommendationerna.

Peppol BIS 18A Punch Out version1 godkänns men innan den fastställs som SFTI skall en kompletterande handledning utvecklas (prioriterad uppgift). Samtidigt avförs samtliga versioner av 6.5.3 Varukorg (publicerade inom ramen för SFTI/ESAP 6) från SFTI-rekommendationerna.

Peppol Punch Out Login & Transmission Specification version 1 fastställs som SFTI. Samtidigt avförs SFTI:s Single Sign on som anvisats för användning tillsammans med 6.5.3 Varukorg.

Med ändring av inriktningsbeslutet från 2014-02-20 angående namnsättning i Svehandel ska de nya specifikationerna benämnas Peppol Order Agreement respektive Peppol Punch Out.

2016

2016-11-02
SFTI/ESAP 9.1 och SFTI/ESAP 9.2 avvecklas: de kan fortsatt användas avtalstiden ut under löpande avtal men skall vid nya upphandlingar ersättas av SFTI fulltextfaktura eller Svefaktura, vid behov kompletterat med ytterligare meddelanden enligt Svehandel-serien.

2016-05-19
SFTI Fulltextfaktura version 2.4 fastställs, för användning parallellt med version 2.3.

2016-02-22
SFTI/ESAP6: 6.5.1 Avropskopia utgår; användare hänvisas i stället till 6.5.2 Orderöverenskommelse

Svekatalog 1.0 utgår

Sveorder 2.0 utgår

2014

2014-11-26
“Peppol:s transportinfrastruktur, inklusive dess partsregistertjänst, fastställs. Inledningsvis skall den kunna väljas för utväxling av affärsmeddelanden enligt Svekatalog 2.0 (enbart katalog), Sveorder BIS 28A 1.0 (order och ordersvar), Sveleveransavisering BIS 30A 1.0, Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota) samt Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura); över tid kan fler meddelandeformat tillkomma. (En konsekvens av beslutet är att SFTI:s Transportprofil Bas 2.0 behöver fasas ut, men datum för detta kommer att bestämmas senare.)”

2014-09-15
SFTI/ESAP 6: version 2.9 fastställs. Affärstransaktion 6.5.3 Varukorg skall inte ingå i 2.9 men kan användas enligt någon tidigare version.

SFTI/ESAP 6: version 2.7 eller senare rekommenderas för alla nya implementeringar, stöd för version 2.5 och 2.6 upphör.

SFTI Fulltextfaktura: version 2.3 eller senare rekommenderas för alla nya implementeringar, stöd för version 2.2 upphör.

2014-02-20
Svekatalog 2.0 fastställs, med innehåll som är identiskt med Peppol BIS 1A Catalogue men exklusive dess katalogsvar. Den nya versionen tillhandahålls parallellt med Svekatalog 1.0.

Peppol BIS 5A Billing version 2.0 (innefattande faktura och kreditnota) fastställs under namnet Svefaktura BIS 5A 2.0. Den nya versionen tillhandahålls parallellt med den väletablerade första versionen av Svefaktura.

Nya principer för namngivning av SFTI:s XML-meddelanden:

Som sammanhållande namn används Svehandel (tidigare har begreppet Svefamiljen använts informellt)

Egna meddelanden skapas med namnprefixet ”Sve-” och versionsnummer

Meddelanden som utvecklats av OpenPeppol ges ett ”Sve”-namn följt av BIS och Peppol:s identifieringsbeteckningar

Som konsekvens av detta namnändras:

 • Sveleveransavisering 1.0 till Sveleveransavisering BIS 30A 1.0
 • Sveorder 3.0 (inklusive ordersvar) till Sveorder BIS 28A 1.0.

2013

2013-11-25
Order och ordersvar, enligt Peppol BIS 28A Ordering, fastställs under namnet Sveorder 3.0 inkluderande ordersvar. Tidigare version, Sveorder 2.0 med möjlighet till ordersvar i form av e-post, behålls för parallell användning.

SFTI_Extempore XML-specifikation fastställs för att tillsammans med det informationsinnehåll som Styrgruppen beslutade 2013-06-05 (och vilket GS1 publicerat som ADS 7.1.1) ge en komplett specifikation för beställning av extempore-läkemedel.

Inom existerande SFTI/ESAP 6, version 2.8, fastställs två nya affärstransaktioner

Original- och ersättningssortiment- och prislista 6.1.7, läkemedel, och

Ändringssortiment- och prislista ADS 6.1.8, läkemedel vilka skall användas i stället för de ordinarie prislistetransaktionerna vid beställning av läkemedel och läkemedelsnära produkter.

2013-09-16
Leveransavisering, enligt Peppol BIS 30A Despatch Advice, fastställs som Sveleveransavisering 1.0.

2013-06-05
Beslut om inriktning av SFTI:s fortsatta arbete

SFTI/ESAP 6 och 9 skall även fortsättningsvis baseras på EDIFACT-katalog D96A. Förvaltning/utveckling kan ske inom ramen denna katalog, styrt av användarbehoven

när EDIFACT-katalog D96A inte räcker till styrs utveckling över till Svefamiljen

SFTI skall öppna upp så att meddelanden enligt SFTI/ESAP 6/9 och Svefamiljen kan blandas. Det innebär att SFTI tekniska kansli och arbetsgrupper bör verka för att meddelandena görs likvärdiga. Blandning kräver att SFTI utvecklar guider, mappningsstöd och exempel för att underlätta blandad användning.

det är nödvändigt att mixa meddelandeformat på nuvarande tidpunkt, men SFTI skall styra mot ett spår (d.v.s. Svefamiljen) på sikt.

Beslut om ny version av informationsinnehåll för beställning av extempore (”extemporebilaga”); denna ersätter tidigare version av extempore (från 2011-06-17).

2011

2011-12-16
SFTI Svekatalog (Affärstransaktion och underbilaga)

SFTI:s säkerhetsdokument i EH3-säk-serien, OD1, OD2, OD3, SP1 (inkl. SP1 Add), SP2, SP3 och SP4 avförs som SFTI.

2011-06-17
Handledning Samordnad varudistribution med underbilagor till e-kommunikationsavtal.

Ny version 2.8 av SFTI/ESAP 6. Informationsinnehåll för extemporebställningar inkl. anvisning för användning tillsammans med SFTI/ESAP 6.

2011-04-15
SFTI/ESAP 9.1: version 2.3 eller senare rekommenderas för nya implementeringar, stöd för äldre versioner upphör.

SFTI/ESAP 9.2: version 2.2 eller senare rekommenderas för nya implementeringar, stöd för äldre versioner upphör.

SFTI Fulltextfaktura: version 2.2 eller senare rekommenderas för nya implementeringar, stöd för äldre versioner upphör.

SFTI Avropskopia: Dokumentation enligt ESAP 6 version 2.6 eller senare rekommenderas för nya implementeringar, stöd för version som publicerats fristående upphör.

SFTI Varukorg: Dokumentation enligt ESAP 6 version 2.7 eller senare rekommenderas för nya implementeringar, stöd för version som publicerats fristående upphör.

SFTI/ESAP 15: Stöd för specifikationen (varuinformation och varugruppskodlista) upphör.

2010

2010-05-28
SFTI AT 6.5.2 Orderöverenskommelse fastställs som nytt affärsdokument, för den tekniska specifikation avvaktas nästa version 2.8 av ESAP 6. Ny version 2.0 av SFTI Sveorder ersätter version 1.0. Ny version 1.1 av SFTI Handledning för Svefaktura ersätter versionen 1.0 från 2008.

2009

2009-10-21
Fastställande av Basinnehåll för SFTI/ESAP 6, omfattande prislista (original/ersättning), avrop, avropserkännande, faktura och kreditnota. SFTI Fulltextfaktura version 2.3 att användas parallellt med tidigare version.

2009-02-13
Version 2.5 eller senare rekommenderas för alla nya implementeringar av SFTI/ESAP6; stöd för äldre versioner av SFTI/ESAP 6 upphör. Version 2.5 skall användas för beskrivning av en Basversion av SFTI/ESAP 6.

2008

2008-09-05
Ny version 2.7 av SFTI/ESAP 6, dvs 6.1, 6.3 och 6.5.1 Avropskopia enligt tidigare samt 6.5.3 Varukorg (nyinlagd), den senare specificerad enbart som XML-meddelande.

2008-06-09
SFTI-handledning för Svefaktura, dnr ESV 49-460/2008 (ny). NEA:s E-kommunikationsavtal 2007 (ersätter NEA:s EDI-avtal 2004), SFTI Sveorder - enkel e-order (ny), Tekniskt kuvert - Standard Business Document Header, SBDH (ny).

2008-02-12
Ny version 2.5 av SFTI/ESAP 9.1, innefattade kompletteringar i prislista och faktura.

2007

2007-11-30
Ny version 2.6 av ESAP 6 vad gäller specifikationerna av affärsdokumenten och dessas inplacering i EDIFACT-meddelanden (däremot inte motsvarande meddelandespecifikationer uttryckta i GS1 XML). Det nya presentationsformatet för ESAP 6 innebär att tidigare 6.1, 6.3 och 6.5.1 Avropskopia är sammanförda i en modell för meddelandeutväxling.

2007-06-18
Utökad partsinformation (för köparen) AT 0.2.1, version 3.00 med tillhörande XML-format, framtagen för krav vid läkemedelsbeställning. Motsvarande äldre version av AT 0.2.1 (v. 2.0) för UN/EDIFACT-format berörs ej.

2006

2006-06-14
Scenario 6.1/6.3 ny version 2.5 (ändringar i prislistor, avrop och avropsbekräftelse). Svefaktura samverkansspecifikation 2.0, ersätter den tidigare versionen.

2005

2005-11-30
Ny version av Svefaktura spec-arkiv, innefattande bland annat ny transportprofil 2.0 (ej bakåtkompatibel med tidigare version) och ett par nya guidedokument. Ersätter tidigare spec-arkiv.

2005-10-03
Scenario 9.1, ny version 2.40 kompletterad med Telefonispecifikation. Scednarion9.2, ny version 2.30 kompletterad med affärstransaktioner bl.a. tvätt-tjänster

2004

2004-12-07
Scenario 6.1/6.3 version 2.4 (de preliminära versionerna 2.2/2.3 avförs); scenario 9.1 version 2.3; scenario 9.2 version 2.2 - SFTI Fulltextfaktura version 2.2 - krav på övergång till ny version styrs av nya momsreglerna. För Svefaktura ersätts transportprofil v. 1.0 av version 1.1

2004-06-16
SFTI Svefaktura version 1; SFTI AT 6.1.6 ver 2.2 för användning som faktura (krediteringsalternativet beslutas senare);NEA:s EDI-avtal 2004 (ersätter EDIS EDI-avtal 1998)

2004-02-05
Scenario 9.1, version 2.2 för användning parallellt med versionerna 2.1 och 2.0

2003

2003-12-09
Scenario 6.5 inkluderande både 6.5.1 Avropskopia och 6.5.3 Varukorg. (Not: Avropskopia har ej förändrats i förhållande till det tidigare beslutet 2001-02-09)

2003-09-30
SFTI Fulltextfaktura, motsvarande fakturorna i version 2.1 av Sc 6 och Sc 9, att användas parallellt med tidigare version.

2002

2002-12-18
Scenario 6.1 version 2.1 (för användning parallellt med äldre versionerna 1.1 och 2.0) och scenario 6.3 version 2.1 (parallellt finns även en äldre version 1.1).

2002-02-22
Scenario 9.1, version 2.1 (för användning parallellt med version 2.0) Addendum till säkerhetsspecifikation EH3-säk-SP1

2001

2001-02-09
Scenario 6.5 variant 1, Avropskopia

2000

2000-06-02
Fulltextfaktura (alternativ till scenariernas nettodatafakturor)

1999

1999-11-02
Teknisk bilaga till EDI-avtal

1999-08-23
Scenario 15, Varuinformation och varugruppsinformation

1999-06-10
Säkerhetsspecifikationer EH3-Säk-SP1 t.o.m. SP4 samt orienteringsdokument EH3-Säk-OD1 t.o.m. OD3

1999-02-25
Version 2.0 av scenarierna 0.1, 0.2 och 6.1 (för användning parallellt med version 1) Version 2.0 av scenarierna 9.1 och 9.2 (någon version 1 finns ej) Syntaxversion 4 (som alternativ till version 3)

1999-05-05
EDIS EDI-avtal 1998

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.