Publicerad 23 maj 2024

BRP+ - Breddat mått på hållbar utveckling och livskvalitet

Tillväxtverket och Reglab har utvecklat mätsystemet BRP+, ett breddat mått på hållbar utveckling och livskvalitet i kommuner och regioner, som innehåller 15 mätområden (teman). RKA har utvecklat en visning i Kolada för de nyckeltal och indikatorer som ingår.

Om nyckeltalen BRP+ i Kolada

Data för BRP+ tas fram både för kommuner och regioner i Kolada. Visningen av nyckeltalen i Kolada är indelad utifrån nedan ramverk för BRP+.

BRP+ för kommuner i Kolada

BRP+ för regioner i Kolada

Så här arbetar du med nyckeltalen i Jämföraren

I filmen visar RKA dig hur nyckeltalen är presenterade i Kolada, var du hittar dem och hur du arbetar med nyckeltalen utifrån nedan olika temaområden.

Filmen är 10 minuter och 5 sekunder lång.

Ramverk och temaområden för mätsystemet BRP+

BRP+ har lånat sitt konceptuella ramverk från OECD:s Better Life Initiative. Ett mätsystem behöver systematiskt visa på hur resurser och tillgångar används – livskvalitet här och nu – liksom hur detta påverkar möjligheter till livskvalitet i ett längre perspektiv.

BRP+ omfattar totalt 15 mätområden, så kallade teman. För varje tema finns olika aspekter utifrån vilka sedan specifika indikatorer bestämts.

Livskvalitet

Livskvalitet mäter utfallet av viktiga aspekter med betydelse för människors livskvalitet och delas här in i efterföljande temaområden:

 • Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet
 • Trygghet och säkerhet
 • Miljö
 • Tillgänglighet till tjänster
 • Inkomst och förmögenhet
 • Arbete och löner
 • Bostad
 • Balans mellan arbete och fritid
 • Hälsa
 • Utbildning och kompetens
 • Sociala relationer och tillit
 • Subjektivt välbefinnande

Hållbarhet

Hållbarhet mäter skeenden som verkar för eller emot – och därmed möjligheten till framtida livskvalitet. Förutsättningar för hållbar livskvalitet mäts utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna:

Miljö

 • Utsläpp
 • Icke-förnybar resursanvändning
 • Effektiv resursanvändning
 • Skydd av natur

Ekonomi

 • Hushållens sparande och investeringar
 • Hushållens skuldbörda
 • Ekonomisk tillväxt
 • Forskning och utveckling
 • Nettoinvesteringar

Social

 • Skador och olyckor
 • Levnadsvanor
 • Studier
 • Kompetensutveckling
 • Hot mot välfärd och demokrati
 • Kränkning och utsatthet för brott

Källa: Tillväxtverket

Kontakta RKA

Informationsansvarig

 • Per Sandgren
  Projektledare