Publicerad 4 oktober 2021

Produktivitet och effektivitet i regioner 2021, rapport

I denna första rapport har RKA försökt belysa skillnader och hitta mönster för produktivitet i regionerna. Det finns det påtagliga skillnader i kostnader, kvalitet och resultat.

RKA har strävat efter att fånga de övergripande och sammantagna bilderna avseende i första hand kostnader, volymer och produktivitet i regionernas hälso- och sjukvårdsverksamhet.

  • Hur har utvecklingen sett ut över tid och vilka skillnader ser vi mellan regioner och grupper av regioner?
  • Beror skillnaderna på olika förutsättningar eller betyder skillnaderna att det finns utrymme för produktivitets- och effektivitetsförbättringar?

RKA har utgått från befintlig statistik och rapporten baseras på data till och med 2019 för vissa delar och till och med 2020 för andra delar. Tyvärr förekommer brister i aktualitet i viss data, något som kommer vara en viktig uppgift att förbättra hos berörda ansvariga statistikmyndigheter.

Rapporten visar ett antal framträdande resultat

Utifrån ett konsumtionsperspektiv (det vill säga den hälso- och sjukvård som konsumeras av medborgarna i regionen, oavsett var hälso- och sjukvården utförs) är variationen i vårdutnyttjandet större än variationen i kostnader. Den region där befolkningen gör flest besök görs dubbelt så många besök per invånare som i den region där befolkningen gör minst antal besök.

Vi ser inte att kostnader eller volymer generellt hänger ihop med folkhälsa eller tillgänglighet av vård. Däremot kan vi se att de så kallade skogslänen skiljer ut sig med ett lågt vårdutnyttjande, låg tillgänglighet och en hög sjukdomsförekomst, medan Region Stockholm och Region Gotland har högt vårdutnyttjande och god tillgänglighet. Dessa regioner har också högst strukturjusterad kostnad, men i övrigt finns inga tydliga samband mellan kostnader och befolkningens vårdutnyttjande.

När vi i stället ser till den producerade vården i regionen har vi möjlighet att använda kostnad per producerad DRG-poäng, som fångar upp skillnader i vårdtyngd. Vi ser då att kostnaderna per DRG-poäng har ökat markant de senaste åren för den specialiserade somatiska öppen- och slutenvården. Särskilt tydlig är ökningen 2020 som till stor del kan kopplas till pandemin men ökningen är påtaglig även 2017-2019. Det är också tydliga regionala skillnader i kostnad per DRG-poäng.

Tre regioner visar god produktivitet

Region Dalarna, Region Jönköpings län och Västra Götalandsregionen visar alla på en god produktivitet. RKA har genomfört intervjuer med deras ekonomidirektörer och där framhålls bland annat de ”mjuka värdenas” betydelse för god produktivitet. Såklart behövs fungerande grundstrukturer kopplat till vision, mål, strategier, styrning, ledning och uppföljning. Men det goda samtalet och ett öppet och generöst förhållningssätt betonas och upplevs spela stor roll för utveckling, kvalitet, god ekonomisk hushållning och produktivitet.

Nyckeltal i Kolada

Den visning av nyckeltal i Kolada, som uppdraget från Finansdepartementet har resulterat i, är ny och under utveckling. Datatillgången är en starkt begränsande faktor därför är det än så länge endast är hälso- och sjukvården som ingår. Justeringar av data kan komma att ske längre fram.

Nyckeltal om produktivitet och effektivitet i hälso- och sjukvård, Kolada

Beställa rapporten

Om du önskar ta del av rapporten vänligen kontakta oss.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef