Publicerad 5 september 2023

Effektivitet i kommuner 2023, rapport

Den tredje rapporten om effektivitet i kommuner har fokus på utvecklingen i riket över tid inom äldreomsorgen. För de tre centrala dimensionerna av effektivitet; kvalitet, volym och kostnader kan vi konstatera olika utveckling för 2016-2019 jämfört med 2019-2022.

Rapport om Effektivitet i äldreomsorgen, 2023 (PDF) Pdf, 972 kB.

Om effektivitet i äldreomsorgen

För 2016–2019 visar utvecklingen på stabil, i vissa fall förbättrad, kvalitet samt minskade volymer med hemtjänst och särskilt boende. Kostnaderna för 2016 – 2019 är i princip oförändrade i fasta priser i kronor och i kronor per brukare men minskar i kronor per invånare över 80 år.

För 2019-2022 visar utvecklingen, påverkat av pandemin, på något lägre kvalitet, och minskade volymer med hemtjänst och särskilt boende. Kostnaderna ökar i fasta priser i kronor och i kronor per brukare men minskar i kronor per invånare 80 år och däröver. Pandemins effekter försvårar bedömningen av hur effektiviteten har utvecklats under den här perioden. Här är i korta drag vad vi ser i data:

Kvalitet

I fråga om kvalitet ser vi att personer som bor på särskilt boende upplever mer ensamhet och mindre nöjdhet med aktiviteter nu än för några år sedan. På samma sätt kan vi se att personcentrering, mätt i hemtjänsttagares möjlighet att påverka tider, har försämrats. Samtidigt får just de försämringarna betraktas som förväntade på grund av pandemin.

Inom området trygg och säker vård har förbättringar skett de senaste åren. Andelen med olämpliga läkemedel har minskat. Minskat har också antalet fallskador inom slutenvården gjort. Personer med fallskador vårdas i större utsträckning inom öppen specialiserad vård. Andelen äldre som återinskrivs på sjukhus däremot är fortsatt hög. Väntetiden till särskilt boende är stabil på riksnivå men det finns stora variationer kommuner emellan.

Volym

Vad gäller volymer har andelen äldre med äldreomsorgsinsatser minskat sedan många år bakåt i tiden, och fortsätter minska, så även under pandemin. Minskningen ser olika ut i olika kommuner och behöver analyseras lokalt.

Det pågår stora befolkningsökningar avseende gruppen äldre invånare, framför allt över 80 år. Om behovet av äldreomsorg tros ligga kvar på dagens nivå kommer volymökningarna att närma sig 40 procent.

Men om volymminskningen fortsätter som den gjort i många år och hälsofrämjande arbetssätt kombinerat med ny teknik är framgångsrikt kan utvecklingen se annorlunda ut. Då skulle antalet som behöver hemtjänst eller särskilt boende inte vara särskilt mycket större om tio år än det är idag. Den totala volymökningen de närmaste tio åren skulle då kunna vara knappt två procent.

Kostnader

Kostnaden för äldreomsorg har sedan 2010 har ökat med 10,1 procent i fasta priser. Detta är något mindre än ökningen för kommunens egentliga verksamhet totalt, som ökade med 14,2 procent i fasta priser under samma period. Sett till de senaste åren har dock äldreomsorgen en högre ökningstakt än egentlig verksamhet totalt, vilket förklaras av pandemin och dess effekter.

Kostnaden för äldreomsorg per invånare 80+ minskade med 10 procent i fasta priser mellan 2016 och 2022 eftersom antalet 80 år och äldre ökar.

Kostnad per brukare i särskilt boende och kostnad per hemtjänsttagare har ökat 2016-2022. De tydliga kostnadsökningarna per brukare och hemtjänsttagare förklaras av volymminskningar inom både särskilt boende och hemtjänst i samband med pandemin. Pandemin innebar också att statsbidragen ökade betydligt 2020 och 2021. Kostnadsökningarna och de ökade statsbidragen består även 2022.

Exempel om rekrytering, bemanning och bemötande

I rapportens sista del har vi intervjuat fyra kommuner som är framgångsrika i fråga om effektiv äldreomsorg. De har bidragit med verkligt värdefulla berättelser om hur de arbetar och vad som är viktigt att fokusera på. Alla intervjuade kommuner lyfter fram hur mycket de arbetar med bemanningen. Många satsar på hög kompetensnivå, hög andel undersköterskor.

Viktigt är också personalens synsätt och bemötande. De intervjuade kommunerna ger flera exempel på hur de arbetar med att rekrytera rätt medarbetare och kontinuerligt arbeta med att förbättra synsätt, värderingar och bemötande. Heltidsanställningar betonas som ett framgångskoncept av alla kommunerna. Kommunerna talar om vikten av nära och stabilt ledarskap. Och att förbättringstänkande behöver vara naturligt för alla.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef