Publicerad 23 februari 2022

Effektivitet i kommuner 2022, rapport

Den andra rapporten om effektivitet i kommuner har fokus på utvecklingen över tid inom förskola, kommunal grundskola och kommunal gymnasieskola. Du kan ta del av rapporten och även se webbsändningen om resultatet i efterhand.

Rapport 2: Effektivitet i kommuner 2022 (PDF) Pdf, 1 MB.

Effektiviteten för den kommunala grundskolan har försämrats

Kostnaderna för den kommunala grundskolan har ökat med 24 % i fasta priser, samtidigt som antalet elever ökat med 18 %. Samma period ser vi att resultaten sjunker för både flickor och pojkar när det gäller att nå kunskapskraven i alla ämnen och behörighet till yrkesprogram. Sammantaget ger detta en försämring av effektiviteten i riket de senaste tio åren.

Effektiviteten för den kommunala gymnasieskolan har förbättrats något

Kostnaderna för den kommunala gymnasieskolan har ökat med 3 % i fasta priser perioden 2015-2020, när antalet elever ökar med 6 %. Samma period har andelen elever som når examen inom 4 år förbättrats något, både för flickor och pojkar. För gymnasieskolan ser vi med andra ord att resultaten förbättras samtidigt som antalet elever ökar mer än kostnaderna. Detta ger att effektiviteten i den kommunala gymnasieskolan ökar något 2015-2020 i riket.

Få kommuner är effektiva på allt – många är effektiva på något

Liksom i den förra rapporten kan vi konstatera att vi inte finner något samband mellan kvalitet och resurser. En kommun med hög kvalitet har alltså inte automatiskt högre kostnader.

Vi hittar inte heller någon samvariation avseende effektivitet mellan olika verksamhetsområden. Att en kommun till exempel har ett högt effektivitetsindex inom grundskola tenderar inte att hänga ihop med ett högt index inom gymnasieskola, eller med något annat verksamhetsområde.

Medvetet arbete med kultur, struktur, ledarskap ger goda förutsättningar för hög effektivitet

För att få bättre kunskap om vad som kännetecknar kommuner som utmärker sig positivt i effektivitetsvisningen i Kolada, har vi kontaktat några av dem som ligger bra till enligt indexen och som utgör exempel på kommuner med verksamheter med hög effektivitet. I intervjuerna framkommer att ett medvetet arbete med kultur, struktur och ledarskap ger goda förutsättningar för hög effektivitet.

Som ett avsnitt i rapporten har RKA intervjuat några kommuner som utmärker sig avseende effektivitetsindex i Kolada. Fokus är främst på verksamheter inom utbildning med frågor om bland annat ledning, styrning, organisation och verksamhetsutveckling.

Lansering av rapporten 2022

Du kan se den inspelade webbsändningen då rapporten lanserades. RKA berättar om resultaten i rapporten. Filmen är 36 minuter lång.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef