Publicerad 8 november 2022

Detta är Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell patientenkät har patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. Resultaten är också underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Rätten att bli hörd ger kraft att förändra

Under de senaste åren har utvecklingen gått mot att öka patientinflytandet. Valfrihetsreformer och ökad patientrörlighet samt utveckling av alternativa driftsformer har påskyndat utvecklingen mot en förändrad syn på den enskilde patientens ställning i hälso- och sjukvården. Patientlagen som trädde i kraft 2015 hade som syfte att stärka och tydliggöra patientens ställning och främja integritet, självbestämmande och delaktighet.

Att lyssna ger kraft att förändra

Resultaten från tidigare mätningar med NPE och nyligen genomförda internationella studier har pekat på behov av förbättring. Främst vad gäller information om vården och hur patienterna själva genom ökad delaktighet kan påverka sin situation. Resultat från mätningar inom ramen för NPE kommer därför att fortsatt vara mycket viktiga underlag för förbättring och verksamhetsutveckling.

Bra vård skapas tillsammans

Nationellt gemensamma undersökningar har genomförts vartannat år inom primärvård, somatisk öppen- och slutenvård, akutmottagningar samt psykiatrisk öppen- och slutenvård.

De regioner som så har önskat har kunnat genomföra så kallade mellanårsundersökningar eller extraundersökningar inom dessa områden eller inom andra områden.

Resultat och sammanställningar

Sammanställning och publicering av resultat har skett via webbportaler hos SKR, 1177 Vårdguiden och leverantören. En rad redovisningar och analysrapporter har genomförts av externa intressenter, media och myndigheter.

Ta del av resultat från genomförda mätningar