Publicerad 6 mars 2024

Detta är Nationell patientenkät

Nationell patientenkät (NPE) är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Genom att delta i Nationell patientenkät har patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor om sina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. Resultaten är också underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Data från Nationell patientenkät används också av statliga myndigheter som Socialstyrelsen, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Statistiska Centralbyrån (SCB), samt av forskare och media.

Rätten att bli hörd ger kraft att förändra

Under de senaste åren har utvecklingen gått mot ökat patientinflytande. Valfrihetsreformer och ökad patientrörlighet samt utveckling av alternativa driftsformer har påskyndat utvecklingen mot en förändrad syn på den enskilde patientens ställning i hälso- och sjukvården.

Patientlagen som trädde i kraft 2015 hade som syfte att stärka och tydliggöra patientens ställning och främja integritet, självbestämmande och delaktighet.

Resultaten från tidigare undersökningar med Nationell patientenkät och nyligen genomförda internationella studier har pekat på behov av förbättring. Främst vad gäller information om vården och hur patienterna själva genom ökad delaktighet kan påverka sin situation. Resultat från undersökningar i Nationell patientenkät kommer därför att fortsatt vara mycket viktiga underlag för förbättring och verksamhetsutveckling.

Bra vård skapas tillsammans

Nationellt gemensamma undersökningar genomförs vartannat år inom primärvård, somatisk öppen- och slutenvård, akutmottagningar samt psykiatrisk öppen- och slutenvård. De regioner som önskar kan genomföra så kallade mellanårsundersökningar eller extraundersökningar inom dessa eller andra områden.

Det finns även en nationellt gemensam undersökning av patienternas upplevelse av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Dessa undersökningar genomförs en gång i månaden.

Resultat och sammanställningar

Sammanställning och publicering av resultat sker via denna webbplats, se startsidan.

Ta del av resultat från genomförda mätningar