Publicerad 15 mars 2024

Samverkan med myndigheter i partnerskap

I partnerskapet med myndigheter utvecklas förutsättningar för effektiv samordning och utveckling. Partnerskapet arbetar för en samordnad kunskapsstyrningskedja med målet att bästa tillgängliga kunskap används och kommer till nytta för vårdens medarbetare och för patienter. Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning bildades 2018 med syfte att öka samverkan samt att tydliggöra uppdrag och ansvar.

Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård är en modell för långsiktig samverkan på nationell nivå i kunskapsstyrningsfrågor. I partnerskapet ingår styrgruppen (SKS) för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård samt myndigheter i Rådet för att styra med kunskap (Rådet). Rådet består av nio myndigheter varav sex är aktiva i partnerskapet:

 • eHälsomyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • Läkemedelsverket
 • Socialstyrelsen
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV
Partnerskap med myndigheter

God vård

Det övergripande målet med partnerskapet är att samverka för en god vård, det vill säga att hälso- och sjukvården är kunskapsbaserad, säker, individanpassad. jämlik, tillgänglig och effektiv.

För att skapa förutsättningar för en god vård ska partnerskapet bidra till:

 • ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ för behovsanpassad kunskapsutveckling
 • att befintlig kunskap kan användas på ett effektivt sätt, i en samordnad kunskapsstyrningskedja
 • att resurserna i vården används på bästa sätt
 • att bästa tillgängliga kunskap finns tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och patient för en vård av hög kvalitet.

Samverkan är nyckeln

Parterna i partnerskapet arbetar tillsammans och var för sig för en god vård. Samverkan leds och samordnas av en nationell strategisk styrgrupp och en taktisk samordningsgrupp. Större delen av partnerskapet är dock praktiskt arbete, till exempel genom att nationella programområden och samverkansgrupper i regioners system för kunskapsstyrning och myndigheterna gör uppgifter tillsammans.

En expertgrupp utsedd av partnerskapet har under ledning av Prioriteringscentrum tagit fram en rapport om horisontell prioritering inom nationell kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Rapport om horisontell prioritering, Linköpings universitets webbplats

Ordförandeskap

Ordförandeskapet växlar årsvis mellan SKS och Rådet, i både styrgrupp och samordningsgrupp.

Styrgrupp

Den strategiska styrgruppen består av SKS och generaldirektörerna för myndigheterna i partnerskapet.

Styrgruppens uppdrag är att:

 • årligen besluta om vilka övergripande sakområden och processer som särskilt ska prioriteras
 • följa och utvärdera samarbetet
 • vid behov vidareutveckla arbetsformer, styrning och ledning
 • verka för att skapa en helhet inom det samlade kunskapsstyrningssystemet där även socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård ingår
 • utse en taktisk samordningsgrupp.

Styrgruppen (SKS) för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Samordningsgrupp

Respektive part i partnerskapet nominerar sina representanter till den taktiska samordningsgruppen. Dessa representanter behöver vara på ledningsnivå och ha ett tydligt mandat.

Samordningsgruppens uppdrag är att:

 • identifiera olika målgruppers behov av stöd och underlag för ändamålsenlig och effektiv kunskapsstyrning
 • utifrån målgruppernas behov föreslå insatser, prioritera mellan dessa insatser samt samordna och föreslå vem som gör vad
 • stödja utvecklingen av hur hälso- och sjukvården följs upp, så att nationella kunskapsstöd kan få genomslag och bli en del av ett systematiskt förbättringsarbete som når hela vägen ut till patientmötet
 • identifiera och ta fram förslag på lösningar för eventuella oklarheter i roll- och arbetsfördelning
 • ansvara för regelbunden uppföljning av samverkan inom partnerskapet.

Ledamöter i taktiska samordningsgruppen

 • Mats Bojestig, SKS samt Region Jönköping
 • Magnus Thyberg, SKS samt Region Stockholm
 • Karin Looström Muth, SKS samt Region Västra Götaland
 • Karl Landergren, Region Östergötland
 • Ameli Norling, SKR
 • Åsa Dedering, NSG data och analys, Region Dalarna, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Marie Lawrence, SKS samt SKR
 • Thomas Lindén, Socialstyrelsen
 • Åsa Welin, Socialstyrelsen
 • Veronica Arthurson, Läkemedelsverket
 • Pernilla Östlund, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Annemieke Ålenius, eHälsomyndigheten
 • Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten

Kansli och kontakt

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård har en stödfunktion på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Stödfunktionen har, tillsammans med Socialstyrelsen, ett gemensamt kansli för partnerskapet. Kansliet planerar, förbereder och dokumenterar möten i styrgruppen och samordningsgruppen.

Kontaktpersoner vid kansliet är Marie Lawrence, SKR och Åsa Welin, Socialstyrelsen.

Partnerskapet i praktiken

Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen och Mats Bojestig, ordförande för styrgrupp kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, förklarar hur partnerskapet fungerar i filmen nedan.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.