Publicerad 2 november 2022

Påbörjade vårdförlopp

Målet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att de ska bidra till en jämlik och god vård och omsorg till alla patienter oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk bakgrund. Patienten ska uppleva en mer välorganiserad och sammanhållen process.

Ett nationellt programområde (NPO) blir huvudansvarigt för arbetet med respektive vårdförlopp. Programområdet utser en arbetsgrupp (NAG) som ska arbeta med att ta fram vårdförloppet. Arbetsgruppen består av olika kompetenser, till exempel sakkunniga inom olika områden, läkare, patientföreträdare, ekonomer med flera.

Påbörjade vårdförlopp

De pågående vårdförloppen tas fram under 2022 och 2023 och införs under 2023.

Påbörjade vårdförlopp

NPO

Vårdförlopp

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärtsvikt 2

Hud- och könssjukdomar

Psoriasis


Svårläkta sår

Levnadsvanor

Generisk modell för levnadsvanor

Lung- och allergisjukdomar

KOL 2


Lungfibros


Matallergi

Psykisk hälsa

Depression


Självskadebeteende

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Traumatisk hjärnskada

Reumatiska sjukdomar

Jättecellsarterit

Rörelseorganens sjukdomar

Ländryggsbesvär hos vuxna

Öron-, näs- och halssjukdomar

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn


Obstruktiv sömnapné hos vuxna

Vårdförlopp som vidareutvecklas

NPO

Vårdförlopp

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete – för klinisk verksamhet

Äldres hälsa och palliativ vård

Kognitiv svikt

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård