Publicerad 17 januari 2022

Påbörjade vårdförlopp

Målet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att de ska bidra till en jämlik och god vård och omsorg till alla patienter oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk bakgrund. Patienten ska uppleva en mer välorganiserad och sammanhållen process.

Ett nationellt programområde (NPO) blir huvudansvarigt för arbetet med respektive vårdförlopp. Programområdet utser en arbetsgrupp (NAG) som ska arbeta med att ta fram vårdförloppet. Arbetsgruppen består av olika kompetenser, till exempel sakkunniga inom olika områden, läkare, patientföreträdare, ekonomer med flera.

Påbörjade vårdförlopp

De pågående vårdförloppen tas fram under 2020 och införs under 2021 och 2022.

Vårdförlopp

NPO med huvudsakligt ansvar

Traumatisk hjärnskada

Barn och ungdomars hälsa
Nervsystemets sjukdomar
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Inflammatorisk tarmsjukdom

Mag- och tarmsjukdomar

Epilepsi

Nervsystemets sjukdomar

Långvarig icke-malign smärta

Nervsystemets sjukdomar

Självskadebeteende

Psykisk hälsa

Ångest och depression

Psykisk hälsa

Jättecellsarterit

Reumatiska sjukdomar

Knäledsartros

Rörelseorganens sjukdomar

Palliativ vård

Äldres hälsa

Grav hörselnedsättning

Öron-, näs- och halssjukdomar

Sömnrelaterad andningsstörning och obstruktiv sömnapné hos barn

Öron-, näs- och halssjukdomar

Vårdförloppen avseende sår ska koordineras:
Diabetes med hög risk för fotsår
Varicer och venösa bensår
Svårläkta sår

Hjärt- och kärlsjukdomar
Hud- och könssjukdomar
Endokrina sjukdomar

Levnadsvanor (generiskt vårdförlopp)

Levnadsvanor

Rehabilitering (generiskt vårdförlopp)

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Vårdförlopp som vidareutvecklas

Vårdförlopp

NPO med huvudsakligt ansvar

Höftledsartros

Rörelseorganens sjukdomar

Reumatoid artrit

Reumatiska sjukdomar

Stroke och TIA

Nervsystemets sjukdomar

Schizofreni

Psykisk hälsa

KOL

Lung- och allergisjukdomar

Sepsis

Infektionssjukdomar

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård