Publicerad 10 juni 2024

Kunskapsstöd på 1177 för vårdpersonal

1177 för vårdpersonal är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning.

De nationella kunskapsstöden som visas på 1177 för vårdpersonal är resultat av ett strukturerat samarbete. Genom att ta fram kunskapsstöd gemensamt undviks dubbelarbete och olika typer av lokala riktlinjer. Bästa tillgängliga kunskap till mötet med patienten blir enklare att hitta. Webbplatsen är under utveckling.

Innehållet kan även hämtas via API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) för att integreras i egna IT-system, webbplatser eller appar. Varje region kan komplettera innehållet med regionala tillägg om till exempel ansvarsfördelning och remissrutiner.

Kunskapsstöden är anpassade för att stödja före, under och efter vårdmötet. De är framtagna efter de insatsområden som finns beskrivna under respektive nationellt programområde. De flesta kunskapsstöden är korta rekommendationer till mötet med patientenKunskapsstöden kan också vara mer omfattande vårdförlopp, vårdprogram, eller olika riktlinjer.

1177 för vårdpersonal

Utveckling

Syftet med utvecklingen av 1177 för vårdpersonal är att förenkla och effektivisera både hantering och användning av kliniska kunskapsstöd. Fler kunskapsstöd kommer efter hand att bli tillgängliga på webbplatsen. En långsiktig inriktning är att medarbetare i vård och omsorg ska kunna nå sina tjänster och verktyg med en enda inloggning från webbplatsen.

Innehållsstrategi

Som grund för utvecklingen finns en beslutad långsiktig innehållsstrategi för nationella kliniska kunskapsstöd. Den strategin innefattar att vårdpersonal ska ha tillgång till bästa möjliga kunskap innan, under och efter mötet med patienten. Målet är att effektivisera regionernas kvalitetssäkring, remisshantering, möjlighet till regionala tillägg och inläsning av innehåll till egna system. Verksamheternas behov ska styra, och producerat innehåll ska kunna vara underlag för beslutsstöd. Framöver kommer flera typer av kunskapsstöd att läggas till.

Bakgrund

Arbetet med nationella kliniska kunskapsstöd har pågått sedan 2015 och var då ett projekt för primärvården. 24 olika ämnesgrupper skrev rekommendationer för primärvården med utgångspunkt i texter i Region Stockholms Viss.nu, Region Skånes AKO-riktlinjer och Fakta i Region Jönköpings län.

Under 2024 bytte nationella kunskapsstöd både författarverktyg och webbplats. Tidigare hette webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.