Publicerad 8 juni 2021

Samverkan

Parterna konstaterar att lokalt partsgemensamt arbete för att säkra strategisk kompetensförsörjning underlättas i de fall parternas dialog och samarbete generellt sett vilar på en god samverkansgrund.

För att gynna lokal samverkan vill vi därför påminna om det material och stöd som finns framtaget av partsgemensamma föreningen Suntarbetsliv.

Samlad info om samverkan, Suntarbetsliv

Stödteam

I de fall lokala parter kör fast i sin samverkansrelation, går det att få hjälp av ett partsgemensamt stödteam.

Stödteam hjälper till när samverkan krånglar, Suntarbetsliv