Publicerad 4 juni 2021

Stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka arbetsmiljön, genomföra åtgärder för att minska eller ta bort risker samt följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Här finns olika material och stöd som rör det systematiska arbetsmiljöarbetet.

SKR, Sobona och de fackliga organisationerna i samverkan stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Genom bland annat Suntarbetsliv publiceras stöd samt kommuniceras forskningsresultat så att kunskap från forskning kommer till praktisk nytta på arbetsplatserna och för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska underlättas lokalt.

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen men alla anställda har en skyldighet att medverka och bidra till en god arbetsmiljö. Skyddsombuden har en särskild ställning i arbetsmiljöarbetet.

SAM är grunden för arbetsmiljöarbetet

SAM, Systematiskt Arbetsmiljöarbete, illustreras ofta som ett hjul, vilket symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter. De centrala aktiviteterna är:

  • undersökning av verksamheten
  • bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen
  • åtgärder för att minska riskerna – om inte åtgärderna genomförs omedelbart ska en skriftlig handlingsplan upprättas
  • kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö.

Stödmaterial