Publicerad 8 februari 2024

Yrkesresan Funktionshinder för utförare

Yrkesresan Funktionshinder för utförare vänder sig till personal som ger stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning samt första linjens chefer i dessa verksamheter.

Yrkesresan Funktionshinder för utförare består av introduktion och kompetensutveckling i tre steg:

 • Bas vänder sig till dem som har arbetat inom yrket mindre än två år.
 • Fördjupning är för dem som arbetat mer än två år i yrket.
 • Spets ges där verksamheten har behov av specifika kunskaper.

Yrkesresan Funktionshinder för utförare lanserar den första kursen i februari 2024. Vid lansering startar alla medarbetare på Bas-steget.

Arbete pågår med att producera och fylla lärplattformen med fler kurser.

För dig som ska gå Yrkesresan Funktionshinder utförare

Yrkesresan utförs på en lärplattform, som du kommer till via länken nedan. Efter överenskommelse med din chef, skapar du ett konto för att få tillgång till kurserna.

Om du som chef har några frågor kring hur planeringen ser ut i din kommun, kontakta din regionala projektledare på RSS.

Kontaktlista till RSS

Lärplattformen Funktionshinder utförare

Vilka medarbetare ingår i målgruppen?

Yrkesresan erbjuder introduktion och kompetensutveckling till medarbetare inom funktionshinderområdet. Innehållet i Yrkesresan Funktionshinder för utförare är anpassat efter att målgruppen har en grundläggande utbildning enligt det som anges i Socialstyrelsens allmänna råd (SOFS 2014:2). Anslutna kommuner bedömer om medarbetare som saknar grundläggande utbildning ändå ska erbjudas Yrkesresans kursutbud.

Yrkesresan Funktionshinder för utförare vänder sig till medarbetare inom
socialtjänstens utförarverksamhet i anslutna kommuner.

Olika kommuner använder olika benämningar för sina medarbetare. Det är därför svårt att definiera målgruppen genom att ange titlar. Medarbetare som arbetar med att ge brukarnära stödinsatser inom följande områden ingår i målgruppen:

 • Personlig assistans (LSS alternativt SFB)
 • Korttidsvistelse i form av korttidshem (LSS)
 • Korttidstillsyn (LSS)
 • Bostad med särskild service för barn eller ungdomar (LSS)
 • Bostad med särskild service för vuxna (LSS)
 • Daglig verksamhet (LSS)
 • Bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL)
 • Boendestöd (SoL)
 • Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Vanliga benämningar på medarbetare som arbetar inom ovanstående områden är stödassistent, stödpedagog, boendepersonal, aktivitetshandledare, boendestödjare och personlig assistent.

Vilka arbetsledare och chefer ingår i målgruppen?

Arbetsledare och första linjens chefer, som arbetar inom de områden som definierats för medarbetare, ingår i målgruppen. Innehållet för arbetsledare och chef ska fokusera på målgrupps- och verksamhetsspecifik kunskap. Vanliga benämningar är enhetschef, områdeschef eller en särskild riktning exempelvis boendechef. Beroende på kommunernas organisation kan även andra titlar förekomma.