Publicerad 29 april 2024

Upphandling av välfärdsteknik

Noggranna förberedelser lägger grunden till en god upphandling med förutsättningar för bra affärer och leverans.

Innan de slutgiltiga upphandlingsdokumenten tas fram genomförs förarbetet. Under förarbetet undersöks nuläge, behov (syftet och målet med upphandling av aktuell välfärdsteknik) och marknad (kan marknaden möta kommunens behov innehållsmässigt och ekonomiskt).

Övriga frågeställningar att tänka på är nyttoberäkning av inköpet, kommande behov av förändringsarbete, informationssäkerhet och tekniska förutsättningar.

SKR:s Beställarnätverk välfärdsteknik publicerade 2018 en vägledning som fortfarande har många användbara råd och rekommendationer även om den inte uppdateras och kan innehålla brutna länkar.

SKR:s vägledning för upphandling av välfärdsteknik

Nuläge och behov

För att kartlägga nuläge och behov, involvera användare, både personal och brukare, till exempel genom intervjuer, enkäter eller workshopar. Ställ öppna och slutna frågor, lyssna, dra slutsatser och gör analyser av nuläge och behov.

Utifrån kartläggningen av nuläge och behov samt resultat av marknadsanalysen behöver följande göras:

 • Gör en strategisk analys av vilken/vilka välfärdsteknikfunktioner som ska ingå i upphandlingen, exempel:
 1. Ska både stationära och mobila trygghetslarm ingå i samma upphandling?
 2. Ska även lösning för digital tillsyn ingå i samma upphandling?
 3. Ska ordinärt och särskilt boende upphandlas samtidigt eller i separata upphandlingar?
 4. Ska datakommunikation ingå eller ska kommunen ansvara för det i separat upphandling?
 5. Fastna inte i olika lösningar utan se till funktion och behov.
 • Gör en strategisk analys av vilken målgrupp som ska använda välfärdstekniken, exempel:
 1. brukare med kognitiva och/eller fysiska funktionsnedsättningar
 2. brukare som kan vara självständiga med hjälp av digitalt stöd och/eller brukare som även har omvårdnadsinsatser
 3. enbart brukare inom äldreomsorg eller också LSS, kommunpsykiatri.
 • Gör även en kartläggning och analys avseende styrkor och svagheter för nuvarande arbetsprocesser, informationsflöden, kompletterande välfärdsteknik, tekniska förutsättningar och/eller eventuella integrationer som påverkar inköpet.
 • Ta ställning till om din kommun ska köpa tekniken så att ni äger den eller om kommunen istället köper en tjänst där leverantören står för hårdvara, mjukvara och drift.
 • Glöm inte att gå igenom eventuella befintliga avtal som ska ersättas eller påverkar inköpet av välfärdsteknik.

Mer information om intressentgrupper finns under förändringsledning. Dessa intressentgrupper kan även nyttjas till kartläggning av nuläge och behov.

Samverkan med brukare och patienter i upphandlingsprocessen

Marknadsanalys vid upphandling av välfärdsteknik

Vid en marknadsanalys kartläggs vilka leverantörer, produkter och tjänster som finns på marknaden för aktuell välfärdsteknik. Syftet är bland annat att kommunen ska få information för att kunna utforma krav som är väl avvägda mellan verksamhetens behov och marknadens förutsättningar samt för att kunna välja rätt upphandlingsförfarande.

Läs mer om marknadsanalys på en separat sida.

Marknadsanalys

Fortsatta förberedelser

Identifiera syftet med upphandling

Identifiera och kommunicera syftet med upphandling är viktigt inför kommunikationen med potentiella leverantörer både inför och under upphandlingen men också för förändringsledning och arbete med omställningen inom kommunen.

Ett sätt för att identifiera syftet med upphandling och klargöra förväntade effekter är att göra en nyttokalkyl.

Gör en risk- och konsekvensanalys

En väl genomarbetad riskanalys är en nyckelfaktor för en lyckad upphandling. Kommunen ska även göra en analys av tänkbara konsekvenser. Utöver en risk- och konsekvensanalys för själva upphandlingen, arbeta även med dataskydd och informationssäkerhet redan tidigt i upphandlingsskedet för att lyckas med kravställningen.

Riskanalys, Upphandlingsmyndigheten

Analysstöd - att värdera information

Finns det ramavtal för behovet?

Adda Inköpscentral har olika ramavtal www.adda.se

Kontakta Adda Inköpscentral direkt för frågor om specifika ramavtal.

Adda Inköpscentral har bland annat ett ramavtal för trygghetslarm inklusive mobilt trygghetslarm.

Trygghetslarm och larmmottagning 2019, Adda

Ta lärdom av erfarenhet från tidigare upphandlingar

Att upphandla välfärdsteknik är komplext då det är en föränderlig teknik som också kan behöva anpassas till kommunens övriga förutsättningar. Ändå finns det lärdomar att ta från tidigare upphandlingar både från den egna organisationen och från andra kommuner.

Att upphandla är ett utvecklingsarbete och erfarenheter från tidigare upphandlingar ger grundförutsättningar för arbetet. Det kan handla om att ta till vara på och/eller utveckla tidigare upphandlingsprocesser, upphandlingsdokumentet, uppföljning av avtalsvillkor, kontakter med leverantörer. Sök efter andra kommuners upphandlingsdokument i upphandlingsdatabaser men fråga också efter deras erfarenheter kring vad som gick bra och vad som kunde gjorts annorlunda.

Överväg en gemensam upphandling

Överväg om kommunen ska göra en gemensam upphandling tillsammans med andra kommuner, antingen grannkommuner eller andra som har liknande behov och tidplan.

Fördelar med att genomföra en gemensam upphandling kan exempelvis vara mindre kostnad per kommun, ökad kompetens och bredare erfarenhet gällande välfärdsteknik i projektet samt större intresse från marknaden. Sök partners till exempel på DelaDigitalt.

Deladigitalt

Upphandlingsstrategi

Ta fram en upphandlingsstrategi innan arbetet med upphandlingsdokumenten påbörjas. Upphandlingsstrategin ska bland annat tydliggöra syfte och mål med upphandlingen baserat på tidigare förberedelser så som nulägeanalys, behovsanalys och marknadsanalys. En upphandlingsstrategi syftar också till att förankra upphandlingens innehåll, omfattning och metod hos beställare och andra intressenter.

Exempel på innehåll i en upphandlingsstrategi:

 • Bakgrund, syfte och mål med upphandlingen av välfärdstekniken (med eventuell hänvisning till de tidigare analyserna).
 • Strategi och metodval (exempelvis upphandlingsförfarande, avtalstyp och avtalstid, utvärderingsgrund och kravinriktning).
 • Upphandlingsprojektets delmoment och tidplan samt projektorganisation.

Val av upphandlingsförfarande är särskilt viktigt vid upphandling av välfärdsteknik med hänsyn till att lösningarna är föränderliga och ibland komplexa. Val av upphandlingsförfarande beror på de tidigare analyserna gällande exempelvis upphandlingens omfattning, komplexitet och värde. Det är den upphandlande myndigheten som väljer vilket förfarande som är lämpligt för respektive upphandling. Valet av förfarande styr bland annat i vilka steg upphandlingen ska genomföras, vilka tidsfrister som gäller och om myndigheten eller enheten får förhandla med anbudsgivarna eller inte. Många gånger är det lämpligt att välja förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog vid upphandling av välfärdsteknik då området är komplext och föränderligt.

Välja upphandlingsförfarande, Upphandlingsmyndigheten

Nästa steg är upphandlingsprocessen. Ta del av den checklista som finns om Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Checklista upphandlingsdokument, LOU

Seminarium

Gemensam upphandling av läkemedelsautomater

Ett seminarium från maj 2023 som handlar om den gemensamma upphandling av läkemedelsautomater som Karlstad och Uddevalla genomfört. I seminariet delar deltagarna med sig av sina erfarenheterna av det gemensamma upphandlingsprojektet samt ger tips till andra kommuner som planerar samarbeta om gemensamma upphandlingar av digitala lösningar. Medverkande i filmen är Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare och Marie Johansson, upphandlare, båda från Karlstad kommun, Jesper Nyreröd, jurist samt Gustav Blomgren verksamhetsområdeschef, båda från Adda AffärsConcept. Moderator Eva Sahlén. Längd: cirka 1,5 timme.

Upphandling av innovation - hur gör man?

Vård och omsorgsförvaltningen i Karlstad kommun har vid flera tillfällen genomfört upphandlingar av innovation. Som första kommun i Sverige har man testat att upphandla med hjälp av en så kallad Efterfrågeaccelerator. Där väver man redan från början in ett skalbarhetsperspektiv, så att det som skapas ska kunna spridas till många. I seminariet informerar Gustav Blomberg från AffärsConcept om olika verktyg som finns för att upphandla innovativa lösningar. Ann-Sophie Gustafsson, Per Danielsson och Lina Svensberg från Karlstad kommuns berättar om arbetet från idégenerering till upphandlat resultat av nya lösningar inom vården och omsorgen. Längd: cirka 1,5 timme.

Förhandling och dialog vid upphandling av välfärdsteknik

Upphandling av välfärdsteknik kan vara svårt. För att förenkla inköpet kan förhandling och dialog under upphandlingsprocessen, vara till hjälp för kommuner. I den inspelade filmen från september 2022 får du inspiration och verktyg om affärsmässiga möjligheter med förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog. Medverkande: Mats Rundkvist SKR, Li Langemark Adda Affärsconcept, Gustav Blomberg Adda Affärsconcept. Längd: ca 50 minuter.

Informationsansvarig

 • Eva Sahlén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.