Publicerad 10 juni 2024

Digital nattillsyn

Digital nattillsyn kan användas för olika målgrupper i kommunens vård och omsorg. Det passar den som vill sova tryggt utan att få ett fysiskt besök. Att erbjuda nattillsyn digitalt är en effektiv hantering av personalresurser.

Vad är Digital nattillsyn?

Digital nattillsyn är en tjänst för de som har behov av trygghetsbesök på natten. Tjänsten är särskilt bra för personer som är lättväckta och som blir oroliga av besök i hemmet. Syftet är att öka tryggheten i hemmet och fungera som alternativ eller komplement till personliga besök. Insatsen beviljas med stöd av Socialtjänstlagen 4 kapitel 1 §.

Specifika nyttor för digital nattillsyn:

  • Förbättrad nattsömn, bibehållen självständighet samt trygghet för brukare och anhöriga
  • Ökad möjlighet att på bo kvar i sitt ordinarie boende
  • Minskat behov av fysiska hemtjänstbesök frigör personalresurser och förbättrar arbetsmiljön.

Digital nattillsyn genomförs idag till största delen med kameror som öppnas en kort stund på överenskomna tidsintervaller ett antal gånger per natt. Personal från kommunen eller externa larmoperatörer gör en nattillsyn via kameran. Övrig tid är kameran försatt i viloläge. Nattillsynen sker i realtid och sparas inte. Om den enskilde inte syns till vid nattillsynstillfället görs ett nytt försök inom överenskommen tid. Om den enskilde fortfarande inte är synlig eller om det förekommer andra problem som till exempel strömavbrott vidtas åtgärder enligt avtal med den enskilde, till exempel med personligt besök och telefonsamtal.

Kortfilm om digital nattillsyn

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik har producerat en kortfilm om digital nattillsyn i syfte att berätta om de viktigaste delarna inför att kommunen införskaffar digital nattillsyn.

Vad kan vara bra att tänka på när beslut om nattillsyn utformas?

Socialtjänstlagen ger kommunerna stöd för att erbjuda enskilda personer omsorgstjänster som även inkluderar välfärdstekniska och digitala lösningar.

Enligt socialtjänstlagen ska bistånd i form av omsorgstjänster tillgodose enskildas behov. Verksamheten ska bygga på respekt för enskildas självbestämmande och integritet. Enskilda ska så långt det är möjligt kunna välja hur stöd och hjälp ges. Dessutom ska insatserna utformas tillsammans med den enskilde.

En rekommendation är att fatta beslut om enbart tillsyn och inte kombinera dem med andra beslut om insatser, de senare bör beslutas om för sig. Beslutet bör bara innehålla själva insatsen, inte hur det ska genomföras. Tillsynen utformas därefter tillsammans med den enskilde i genomförandet dvs man kommer överens om tidpunkt och form – digitalt eller fysiskt.

Finns behov av andra insatser till exempel hjälp med toalettbesök under natten, beviljas detta i särskild ordning på samma sätt som tillsynen och utformningen planeras tillsammans med den enskilde.

Finns det mallar och goda exempel för digital tillsyn?

Ja, två kommuner berättar om hur de använder digital nattillsyn natt i sina verksamheter.

Lerum - hur upplever Kerstin trygghetskameran

Alla människor uppskattar inte besök nattetid eller att få en störd nattsömn i samband med fysisk tillsynsbesök av hemtjänsten. Det kan även upplevas som otryggt av den enskilde och risken för fallolyckor ökar ofta till följd av tillsynsbesöken. I den här filmen berättar Kerstin om hur hon upplever digital nattillsyn via trygghetskamera.

Trygghetskamera, Lerums kommun

Vara kommun - nattlig tillsyn via kamera

IT-samordnare på socialförvaltningen i Vara Kommun, Bittan Börjesson, berättar här om hur det fungerar med nattillsyn via kamera. Du får dessutom höra Inge Samuelsson som har tillsyn via kamera.

Nattlig tillsyn via kamera, Vara kommun

Förenklad nyttokalkyl digital nattillsyn

Kompetenscenter Välfärdsteknik har i samarbete med Inera tagit fram en förenklad nyttokalkyl för digital nattillsyn.

Nyttokalkyl – Digital nattillsyn i äldreomsorgen, Inera

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.