Publicerad 20 december 2023

Digitala lås

Digitala lås blir allt vanligare hos omsorgstagare i ordinärt boende. Ett lyckat införande av digitala lås i en kommun är en fråga som kräver strukturerad förberedelse och arbete.

Vad är digitala lås?

Digitalt lås på ytterdörren är en lösning som möjliggör att personal kan öppna dörren, antingen via en applikation i mobiltelefon eller med en digital nyckel. Beroende på lösning kan tekniken se olika ut. Gemensamt för digitala lås är att de ger spårbarhet via loggar. Till exempel loggas vem som öppnade dörren och när den öppnades eller stängdes. Digitala lås förenklar också för personalen som inte behöver lägga restid på att hämta nycklar inför besök hos enskilde, till exempel vid larm. Istället för att lägga tid på onödiga resor, kan personalen mer skyndsamt tillgodose den enskildes behov.

Socialstyrelsens årliga enkät kring e-hälsa och välfärdsteknik (2023) visar att cirka 85 procent av Sveriges kommuner har infört digitala lås. Resultatet pekar på att det är en beprövad funktion som många kommuner prioriterat att införa.

Potentiella nyttor är:

 • Reducerad tid för nyckelhantering.
 • Ökad trygghet för den enskilde och omvårdnadspersonal genom minskad risk för att nycklar kommer bort och/eller hamnar i orätta händer.
 • Möjlighet att se av vem och när dörren blivit låst eller låsts upp.
 • Reducerad tid för resor.
 • Reducerad klimatpåverkan.
 • Förkortad inställelsetid vid larm.
 • Förbättrad arbetsmiljö för personalen.

På marknaden finns olika lösningar för digitala lås

En lösning innebär att det ordinarie låset byts ut mot ett digitalt lås. Låset monteras på utsidan av den enskildes ytterdörr och syns inte på insidan av dörren. Det digitala låset aktiveras därefter med en applikation i mobilen.

En annan lösning är att ytterdörrens vanliga låscylinder behålls men att den kompletteras med en funktion för öppning med digital nyckel.

I båda låsvarianterna kan den enskilde använda sin egna nyckel precis som vanligt. Det som är gemensamt för alla digitala lås är att de ger spårbarhet via loggar, till exempel vem som öppnade och när dörren öppnades/stängdes.

Det finns även olika lösningar för upplåsning av port/trapphusdörrar. Även de öppnas med mobiltelefon eller digital nyckel. Det innebär att övriga boende i fastigheten kan använda sina egna nycklar/taggar som vanligt.

Vad kan kommunen tänka på inför beslut om digitala lås?

 • Ta ställning till om de digitala låsen enbart ska gälla för omsorgens tjänster. Flera kommuner vill ha samma lösning även för andra kommunala tjänster såsom sophantering, elcentraler med mera. Fördelen kan vara en minskad investeringskostnad, men det blir ett större projekt som kan ta längre tid att genomföra och det blir fler saker att komma överens om.
 • Flera leverantörer erbjuder möjligheten att även sköta insatsregistrering via digitala lås. Se över om det är något som ska införas och vilka effekter det kan ha på andra processer. Här kommer även biståndshandläggare, enhetschefer med flera att påverkas och det är viktigt att de involveras.
 • Vilken typ av stark autentisering som ska användas är bra att fundera på redan i behovsanalysen. Hårdvarunycklar? Personliga koder? Används delade eller personliga telefoner? Gör kartläggningen noggrant och tänk även till kring inloggning till andra system i telefonen.
 • Om kommunen strävar efter en helt nyckelfri hantering i organisationen, förutsätter det att digital nyckelhantering tillämpas även på tvättstugor, medicinskåp, soprum och portar.

Kan en medborgare tvingas till digitalt lås?

Nej, det finns idag ingen juridisk möjlighet att tvinga en enskild att installera ett digitalt lås, även om personen har hemtjänst och/eller trygghetslarm. Erfarenheten från kommunerna är dock att få tackar nej till digitalt lås.

Hur kan kommunen lösa det om medborgaren inte vill ha digitalt lås? Eller om det inte går att installera på dörren?

Det finns en funktion som heter nyckelgömma. Det är en box som monteras utanför fastighetens entré eller lägenheten. Boxen går att öppna med en kod eller en digital nyckel. Denna funktion kan även användas i de fall det inte är möjligt att installera ett digitalt lås i bostaden.

Finns det mallar och goda exempel för digitala lås?

Flera kommuner har information om de digitala låsen på sin webbplats. Några kommuner har även e-tjänster där fastighetsägare kan ge sitt medgivande till installation av digitala lås.

Hemtjänst Västerås Stad

Digitalt nyckelsystem, FAQ fastighetsägare, Malmö

Digitala lås Sollentuna kommun

Smarta lås, Smart och uppkopplad stad, Stockholm stad

Smarta lås - marknad, trender och upphandling

Fler praktiska frågor och svar om digitala lås:

Frågor och svar om digitala lås

Digitala lås i Kramfors kommun

Kramfors kommun införde 2016 en nyckelfri hemtjänst och sedan dess har medarbetarnas arbetsmiljö förbättrats. Ansvaret för brukarnas nycklar försvann och medarbetarna behöver inte åka flera mil bara för att byta nycklar.

Intervju om digitala lås i Kramfors kommun, del 1

Äldreomsorgens verksamhetschef Inga-Lena Arkeflod berättar i filmen om hur de innan införandet började med att göra en genomlysning av hemtjänsten samt en nyttoanalys. Digitala lås blev starten på Kramfors kommuns digitaliseringsresa inom äldreomsorgen. Längd 2:20 minuter.

Intervju om digitala lås i Kramfors kommun, del 2

Den dag Jennie Byström och hennes kollegor inom hemtjänsten nåddes av beskedet att Kramfors kommun skulle satsa på digitala lås, trodde de inte sina öron. De skulle aldrig fungera. I filmen berättar dock Jennie att hon och alla övriga idag är väldigt nöjda och inte kan tänka sig att gå tillbaka till vanlig nyckelhantering. Den digitala tekniken gör arbetet resurseffektivt och säkert. En stor fördel är också att brukarna uttrycker sig i positiva ordalag och känner sig trygga i vetskapen om att ingen nyckel kan komma på drift. Längd cirka 3 minuter.

Informationsansvarig

 • Eva Sahlén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.