Publicerad 2 november 2021

Primärvårdskvalitet, Vården i siffror

Förutom visning av data lokalt, visar Primärvårdskvalitet även aggregerad data på webbplatsen Vården i siffror.

Data visas på regionsnivå på Vården i siffror och granskas av den Nationella valideringsgruppen för Primärvårdskvalitet innan den publiceras där.

Arbetet med anslutning till Vården i siffror

Regionerna kommer successivt att ansluta sig till Vården i siffror för att visa data där. I nuläget pågår pilot med fem regioner och för fem olika indikatorer. Nedan visas en tabell med de indikatorer piloten innehåller. Varje indikators kortnamn är länkat till Kvalitetsindikatorkatalogen (KIK).

Indikatorer i pilot, steg 1

Indikatorer i pilot, steg 1

Kortnamn

Indikator

Dem1

Förekomst av diagnos demens

Di1

Förekomst av diagnos diabetes

KOL1

Förekomst av diagnos KOL

Inf4

Andel akut mediaotit som behandlats med förstahands antibiotika

Indikatorer i pilot, steg 2

Indikatorer i pilot, steg 2

Kortnamn

Indikator

Fö1

Förekomst av diagnos förmaksflimmer

Pr1

Andel patienter som fått återbesök eller hembesök vid kronisk sjukdom

Pr2

Andel patienter med samsjuklighet som riskskattats för hjärt-kärlsjukdom

Sa4

Andel patienter med SIP

Äld2

Andel patienter ≥ 75 år med läkemedel som påverkas av njurfunktion som har uppmätt njurfunktion

Dem2

Andel patienter med demens och antipsykotika

Dem3A

Andel patienter med demens som fått återbesök, all personal

Inf24

Andel akut bronkit som antibiotikabehandlats

Indikatorer i pilot, steg 3

Indikatorer i pilot, steg 3

Kortnamn

Indikator

Ko1L

Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, läkare

Ko15

Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, sjuksköterska

Ko5L

Kontinuitetsindex för alla patienter, läkare

Ko55

Kontinuitetsindex för alla patienter, sjuksköterska

Äld1

Andel personer ≥ 75 år med läkemedel som bör undvikas

Lm2

Andel patienter med NSAID som har förhöjd kardiovaskulär risk

Lm7

Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepiner

Be2

Andel patienter med etiologisk diagnos vid bensår

Dep1

Förekomst av diagnos depression

Dep2

Andel patienter med nydiagnostiserad depression som blivit somatiskt undersökta

Inf28

Andel episoder med antibiotikabehandlade akut cystitdiagnoser som behandlats med förstahandsantibiotika (kvinnor ≥ 15 år) de senaste 12 månaderna

Inf30

Andel episoder med antibiotikabehandlade akut cystitdiagnoser som behandlats med förstahandsantibiotika (män) de senaste 12 månaderna

Indikatorer i pilot, steg 4

Indikatorer i pilot, steg 4

Kortnamn

Indikator

Pr1 dig+fys

Andel patienter som har haft uppföljande kontakt vid kronisk sjukdom, fysiskt eller på distans

Fö2L

Andel patienter med förmaksflimmer som har behandling med antikoagulantia vid låg risk att drabbas av stroke

Fö2M

Andel patienter med förmaksflimmer som har behandling med antikoagulantia vid måttligt förhöjd risk att drabbas av stroke

Fö2H

Andel patienter med förmaksflimmer som har behandling med antikoagulantia vid starkt förhöjd risk att drabbas av stroke

Dep4

Andel patienter som har varit på återbesök eller haft annan kontakt efter nyinsjuknande i depression

Ån2

Andel patienter med nydiagnostiserad ångest som blivit somatiskt undersökta

KOL6

Andel patienter med KOL som genomgått 6 minuters gångtest på VC

T/S7

Andel patienter med stroke som fått balansträning på VC

Lm5

Andel patienter som fått nyförskrivning av bensodiazepinliknande sömnläkemedel ≤ 30 tabletter

Lm10

Andel patienter som behandlas med orala antikoagulantia som följts upp med provtagning

Sa6

Andel patienter som inte varit på återbesök efter TIA/stroke i primärvård eller på sjukhus

Inf10

Andel episoder med rinosinuitdiagnoser som behandlats med antibiotika de senaste 12 månaderna

Inf11

Andel episoder med antibiotikabehandlade akut rinosinuitdiagnoser som behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) de senaste 12 månaderna

Infrastruktur för data som skickas via aggregeringstjänsten till Vården i siffror

En schemtiskt skiss som beskriver hur infrastrukturen för data som skickas från regionerna via aggregeringstjänsten till Vården i siffror och därefter tillbaka till regionerna för att få nationella jämförelsevärden:

Schemtiskt skiss som beskriver hur infrastrukturen för data som skickas från regionerna via aggregeringstjänsten till Vården i siffror ser ut.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset