Publicerad 31 maj 2024

Nationella valideringsgruppen

För den nationella datainsamlingen har en kompetensgrupp för validering tillsats och där de flesta regioner finns representerade.

Representanter i Nationella valideringsgruppen

Representanter i Nationella valideringsgruppen

Region

Representant

Blekinge

Ulf Eriksson/Annelie Cedergren

Dalarna

Britta Wallén

Gotland

Johan Weimer/Veronica Östling

Gävleborg

Tommy Stokka

Jämtland/Härjedalen

Christine Jonsson

Jönköping

Eva Arvidsson

Halland

Carina Werner

Kalmar

Charlotte Nilsson/Nathalie Persson

Kronoberg

Maria Boström

Norrbotten

Susan Norberg

Skåne

Erik Ramelius

Stockholm

Jenny Svärd Backlund/Tomas Forslund

Sörmland

Anna Berglin/Anna Ekholm

Uppsala

Ove Andersson/Dimitra Rentouka

Värmland

VAKANT

Västerbotten

Helena Bogseth

Västernorrland

Anna Öhman/Mikael Mullaart

Västmanland

Helena Lagerlöf

Västra Götaland

Marcus Edenström

Örebro

Jan Rosengren

Östergötland

Ann Eld-Wohlfarth

Medrave

Martin Andersson-Tenninge

Arbetsbeskrivning för representanter

Eftersom regionerna skiljer sig vad gäller indelning av ansvarsområden, arbetsfördelning, kommunikationsvägar och organisation kan uppdraget som beskrivs nedan vara fördelade på andra personer än representanten i Nationella valideringsgruppen, som dock bör ha kännedom om vilka personer/roller det då är.

Representanten i Nationella valideringsgruppen har i uppdrag att:

1. Ansvara för validering av regional data till Vården i siffror – beskrivning av processen

Validering av data som ska visas på Vården i siffror görs genom ett manuellt uttag av regionens data från aggregeringstjänsten till Excel. Excelarket skickas sedan till regionens representant i Nationella valideringsgruppen, som antingen granskar data själv eller ansvarar för att det blir utfört enligt specificerat protokoll och godkänt för publicering. Många regioner granskar data från regionens samtliga vårdcentraler och det regionala aggregatet vilket förutsätter att representanten är producentneutral.

Längst ner på sidan beskrivs processen som en schematisk bild.

2. Ansvara för validering av data vid uppstart och uppdateringar

När en region/organisation startar upp arbetet med Primärvårdskvalitet, behöver validering av indikatorerna utföras, till exempel utifrån det protokoll som finns att läsa på Primärvårdskvalitets webbplats. Nya indikatorer (framför allt om de omfattar nya variabler) bör också genomgå validering efter programmering, för att försäkra sig om att data hämtas och beräknas på rätt sätt. Valideringen utförs med fördel tillsammans med en eller flera personer som arbetar aktivt på vårdcentral.

3. Samverka med personer i de strukturer som stödjer användning av Primärvårdskvalitet i verksamheterna

Organisationen för strukturer som stödjer användning av Primärvårdskvalitet ser olika ut i olika regioner och även inom olika organisationer i regionen. Representanten i Nationella valideringsgruppen behöver ha kännedom om de strukturerna och på vilka olika sätt data som tas fram med hjälp av Primärvårdskvalitet används. Detta bör ske producentneutralt.

4. Producentneutralt bevaka frågor regionalt som berör data från Primärvårdskvalitet

Olika frågor som berör Primärvårdskvalitet kan uppkomma på regional nivå. Det kan till exempel röra sig om att tillgängliggöra data för olika delar av förvaltningen (t.ex. informationsläkare), vårdcentraler som har frågor om hur data hämtas, undanröjande av hinder för användning av data lokalt etc. Representanten bör ha kännedom om dylika frågor eller kunna hänvisa frågan vidare. Här kan även andra funktioner som till exempel systemägare, systemförvaltare, primärvårdsledning, utvecklingsavdelning och FoU-enhet spela en roll, beroende på organisation i regionen, se punkt 3.

5. Delta i utvecklingen av Primärvårdskvalitet genom testuttag

Vid utvecklingen av indikatorer i Primärvårdskvalitet behöver ibland datauttag göras för att kunna konstruera indikatorn så ett den blir ”så rätt som möjligt”. Datauttagen rör vissa variabler med syfte att anpassa indikatorspecifikationerna av nya och uppdaterade indikatorer.

Beskrivning av dataflödet i Primärvårdskvalitet

Schematisk skiss över dataflödet i PrimärvårdskvalitetFörstora bilden

Bilden visar en schematisk skiss över dataflödet i Primärvårdskvalitet från nationella applikationer till nationell och regional infrastruktur.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.