Publicerad 15 september 2021

Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer

Här hittar du alla vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer som är på remiss. Nya remisser publiceras vid fyra tillfällen per år.

Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Det kan till exempel vara patientföreningar, regioner, berörda professioner och kommuner. Samordna gärna svaren inom respektive organisation eller förening.

Följande remissdatum gäller för vårdprogram, vårdförlopp och riktlinjer:

 • 15 februari
 • 15 april
 • 15 september
 • 15 november

Remissvaren behandlas av respektive nationell arbetsgrupp som därefter reviderar vårdförloppet eller vårdprogrammet. Beslut om fastställande av vårdförlopp och vårdprogram fattas Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Därefter beslutar regionerna om införande.

Aktuella remisser

Kommande remisser

Remisser som publiceras den 15 september (preliminär lista som kan ändras med kort varsel):

Cancersjukdomar

Nya kunskapsstöd

 • Gynekologiska sarkom – bilaga till Nationellt vårdprogram för buksarkom
 • Standardiserat vårdförlopp för myeloproliferativ neoplasi (MPN)

Reviderade kunskapsstöd

 • Nationellt vårdprogram för Hodgkins lymfom
 • Nationellt vårdprogram för kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
 • Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer
 • Nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna

Kvinnosjukdomar och förlossning

 • Kartläggning och rekommendation för fosterdiagnostik

Psykisk hälsa

 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för schizofreni – fortsatt vård och stöd

Rörelseorganens sjukdomar

 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för knäledsartros

Vårdhygien

 • Vägledning för vårdhygieniskt arbete

Ögonsjukdomar

 • Riktlinje för diagnos och uppföljning vid icke arteritisk ischmetisk optikusneuropati (NAION)
 • Riktlinje för orbitala och periorbitala infektioner
 • Riktlinje för handläggning av bakteriell endoftalmit
 • Riktlinje för handläggning av katarakt
 • Riktlinje för periorbital nekrotiserande fasciit

Öron-, näs- och halssjukdomar

 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för grav hörselnedsättning

Avslutade remisser under bearbetning

 • Cancersjukdomar

  Standardiserat vårdförlopp för skelett- och mjukdelssarkom samt nationella vårdprogram för skelett- och mjukdelssarkom, Waldenströms makroglobulinemi och epitelial äggstockscancer
 • Hjärt- och kärlsjukdomar

  Nationell modell för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom
 • Kvinnosjukdomar och förlossning

  Riktlinje för handläggning i graviditetsvecka 41
 • Levnadsvanor

  Nationellt vårdprogram för ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling
 • Lung- och allergisjukdomar

  Nationellt vårdprogram för behandling av obstruktiv sömnapné hos vuxna
 • Nervsystemets sjukdomar

  Vårdriktlinje för behandling av narkolepsi hos barn och vuxna
 • Reumatiska sjukdomar

  Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för reumatoid artrit – etablerad
 • Ögonsjukdomar

  Vårdriktlinjer för screening och behandling av JIA-associerad uveit respektive ögonuppföljning vid idiopatisk intrakraniell hypertension

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård