Publicerad 7 oktober 2022

Metod: Aktörskarta

Genom att upprätta en aktörskarta får ni snabbt och enkelt en överblick av vilka personer eller grupper som berörs av er utmaning och vilka ni bör förstå och involvera i arbetet – både i er egen organisation och utanför.

Varför är det bra att göra en aktörskarta?

Det finns stora vinster med att involvera de aktörer som står nära er användare tidigt i projektet. Använd deras åsikter och kunskap och gör dem delaktiga i processen. Som medskapare är det mer troligt att de stödjer er utmaning och kan hjälpa till när ex projektet ska skalas upp eller spridas. De personer eller grupper med en nära relation till användaren kommer beröras starkast av er lösning och kan även vara en del av lösningen.

Exempel på personer eller grupper med en nära relation till användaren kan vara; anhöriga, grannar, vänner, vårdpersonal eller volontärer.

Andra grupper och aktörer som står nära ert projekt kan vara; medarbetare, chefer, administratörer, forskare, kommuner som arbetat med närliggande frågor eller civilsamhället.

Ni kan utgå ifrån följande frågor:

  • Vilka är de viktigaste och mest centrala aktörerna och intressenterna för vårt projekt och för vår målgrupp?
  • Hur kan vi ta hjälp av dem och på vilket sätt kan vi involvera dem?
Ladda ner mall (PDF)
Mall för att skapa en egen aktörskarta

Så här gör ni

  1. Börja med att skapa en lista med personer, grupper eller organisationer som på något sätt kommer att beröras av ert projekt, som ni behöver informera, ta hjälp av eller förstå bättre.
  2. Ni ska nu strukturera personerna efter hur viktiga de är för användaren och ert förnyelsearbete. Börja därefter att placera in de personer eller organisationer som står närmast användaren i rutan till vänster – närmast användaren. Det är personer som kommer att beröras starkast av er utmaning, de är en stor del av- och vet mycket om användarens liv och situation och kan i bästa fall bli era medskapare.
  3. Arbeta er sedan utåt i rutan med perifera aktörer och placera in personer eller organisationer som på något sätt kommer att beröras av projektet eller har påverkan på användaren men från ett längre avstånd. Det kan vara läkare, vårdmottagningar, socialsekreteraren eller kanske stadsarkitekten.
  4. Gör sedan samma sak i de högra rutorna. Börja med de personer eller grupper med nära relation eller stor påverkan på ert projekt och som ni bör involvera, informera eller ta hjälp av. Detta kan vara medarbetare, andra avdelningar, ledningen och experter. Fortsätt sedan utåt i rutan med de aktörer som kanske är mindre viktiga men som ändå kan påverka eller hjälpa till i arbetet. Det kan vara andra myndigheter, andra kommuner eller landsting, politiken, media eller föreningslivet.

Genom att organisera personer och organisationer i en nära respektive perifier relation till användaren och ert arbete kommer ni bättre kunna avgöra vem eller vilka som påverkas mest av ert projekt och har störst påverkan på användaren och på det ni gör. Ju närmare kärnan, ju mer inflytande har de.

När kartan är ifylld kan ni börja kontakta och involvera de personer som är mest relevanta för ert område och målgrupp.