Publicerad 1 december 2022

Infoblad till personalen i Smedjebacken

Heltidsresan

Rätten till heltid inom omsorgen har funnits i Smedjebacken sedan 2009. Schemaläggningsverktyget Timecare infördes redan på slutet av 90-talet. Mycket har hänt under åren som gått sedan dess men vi har fort­farande inte kommit fram till att ha en heltids­organisation ”på riktigt”.

Tittar vi på statistiken så kan vi se att ungefär 60% av omsorg­ens medarbetare jobbar heltid och läget har varit stabilt de senaste åren. Nu är det hög tid att höja den siffran rejält.

Fackförbundet Kommunal och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har en gemensam satsning i hela landet med målet att införa heltid åt alla i omsorgssektorn. Initialt trodde parterna att allt skulle vara i mål under 2021 men det har visat sig vara en jättestor utmaning att omforma hela sektorn till att arbeta heltid så nu har man förlängt sats­ningen till slutet av 2024.

Under resans gång har SKR och Kommunal hittills dragit lärdomarna att denna för­ändring tar tid att genom­föra. Det kostar också pengar, åtminstone initialt och under införandefasen. Det är också en resa som respektive kommun måste göra själva och i sam­verkan mellan arbets­givar- och arbetstagarsidan. Visst kan (och bör) man ta till sig erfarenheter och kunskap som andra har

kommit fram till men varje kommun/ arbetsgivare måste ändå definiera vad heltid för alla ska innebära rent konkret hos oss innan förändringarna går att genomföra.

Det handlar också om att se helheten och inse att alla i en organisation är kuggar i ett stort maskineri och att alla kuggar måste haka i varandra och fungera för att helheten ska bli bra för våra omsorgs­tagare och personalen ocharbets­givaren. Ett givande och tagande mellan arbetsgivar­sidan och arbetstagarsidan är ett måste för att nå målet med heltid åt alla på ett bra sätt.

Vårt projekt

”Heltid som norm 2.0” start­ade i januari 2020 men ganska snabbt kom en pandemi emellan så jobbet låg på is under våren. En nystart gjordes i september 2020 och nu pågår arbetet för fullt. Projektet kommer att pågå hela 2021, och kanske längre än så, men själva införande­fasen planerar vi att ska starta efter sommaren 2021.

Fram till dess pågår allt viktigt förarbete med att bestämma hur vi ska jobba framöver här i Omsorgen i Smedjebacken. Det är nu vi behöver tänka till och stöta och blöta olika frågor, både stora som små, så att vi får ett så bra slutresultat som möjligt. Här behöver vi alla hjälpas åt!

Målet vi vill nå är:

  • Effektivare schema­läggning med mindre tidsåtgång
  • Friskare medarbetare och lägre sjukskriv­ningstal
  • Färre vikarier i verksamheterna och färre timmisar
  • Mer fast anställd personal och ökad bemanning
  • Fler som orkar och vill jobba heltid
  • Hållbara scheman
  • Minskat behov av delade turer, långturer
  • Ökad kvalitet i verksam­heterna genom nöjdare medarbetare och ökad personal­kontinuitet
  • Bli en heltids­organisation på riktigt

Projektet

Två medarbetare jobbar deltid i projektet, Heidi Göransson och Catrin Hedlund. Projektet leds av omsorgens chefer Elisabet Zimmer och Lena Fröyen tillsammans med heltids­gruppen som består av enhetscheferna Susanne Billström, Tina Andersson och Minna Sjöström. Kommunals representanter Inger Lindberg och Annelie Vadling. Personal­enheten genom Magnus Pettersson och Ann-Sofie Westman. Susanne Skoglund från bemanningen och sist men inte minst Monica Forsgren ordf. och Johan Reyier vice ordf i omsorgsnämnden.

Aktiviteter 2021

Som planeringen ser ut (nu i december 2020) så ser vi framför oss följande aktiviteter nästa år.

En viktig aktivitet blir förlängda APT på alla arbetsplatser under första halvåret så att det finns tid att diskutera frågor kring heltid, scheman, varför vi är på jobbet, förhållningssätt till uppdraget som medarbetare inom omsorgen och andra viktiga frågor som påverkar kvaliteten i arbetet och vårt mående på jobbet.

Heltidsgruppen träffas också regelbundet hela året för att diskutera alla frågor som behöver dryftas. Alla förslag som kommer, alla farhågor som kommer upp, alla saker som väger för och emot måste stötas och blötas innan beslut tas.

Omsorgsnämndens politiker, samt även andra politiker i kommunen, kommer regel­bundet under året att få besked om hur arbetet med heltids­projektet fortlöper.

Samverkan med facken ska ske löpande genom facklig medverkan i heltidsgruppen samt att frågorna tas upp på våra regelbundna samverkans­möten med alla berörda fack.

Januari – mars

Heidi besöker alla verksamheter och träffar (all) personal för att diskutera ett antal frågor.

Alla enhetschefer gör en riskanalys i respektive verksamhet tillsammans med skyddsombud eller person som utses tillsammans med fackförbundet Kommunal.

Utkast till en bemannings­handbok tas fram under januari och februari. När den blir klar (förhoppningsvis till sommaren) så blir det vår ”bibel” som alla verksamheter i omsorgen ska följa.

Våren 2021

Vi planerar ett antal föreläsningar och utbildningar för både personal och chefer. T ex en föreläsning om pension och hur din inkomst påverkar din kommande pension. Vi planerar också att ta hit Marcus Gustafsson på nytt så all personal får lyssna på honom. Likaså planerar vi en utbildning för schema­läggare och chefer i schemaläggning.

Vi ska även bjuda in alla fackliga ombud till en gemensam träff när riskanalyserna är gjorda på alla arbetsplatser.

Eventuellt även ytterligare besök ute i verksamheterna, eller andra aktiviteter som vi kommer att se behov av under resans gång.

Hösten 2021

Om allt löper som planerat så hoppas vi kunna börja jobba efter den nya bemannings­handboken från september 2021. Under hösten får vi prova på att jobba efter den och sedan finns säkert behov av att stämma av hur det fungerar och göra eventuella justeringar.

Rom byggdes som bekant inte på en dag och om saker blir tokiga så kan det finnas behov av att göra justeringar.

Gäller det här mig?

Jo – mer eller mindre kommer alla medarbetare som jobbar med vård och omsorgsarbete inom omsorgen att beröras av heltidsresan.

Däremot kommer inte alla att behöva göra/jobba helt lika.

Olika verksamheter kan ha olika behov och det ska vi ta hänsyn till så gott det låter sig göras utan att det går ut över hel­heten. Alla förändringar vi kommer att behöva göra ska göras för att det gynnar hel­heten, men skillnader kan få förekomma så länge det inte går ut över andra.

Har du synpunkter, tankar eller idéer får du gärna prata med din chef eller kontakta någon i heltidsgruppen. Vi är just nu inne i en fas då vi lyssnar mycket men bestämmer lite. Lite längre fram i vår är det dags för många beslut men just nu är det viktigt att lyssna in både omvärlden, experter av olika slag men inte minst alla ni medarbetare som jobbar i våra olika verksamheter.

Hoppas du vill vara med och bidra till att göra vår verksamhet ännu bättre.