Publicerad 4 oktober 2021

Högsby kommun

Trots en minskande befolkning och många tuffa utmaningar i kommunen har heltidssatsningen i Högsby gett ett tydligt resultat. Vem hade trott att Högsby skulle placera sig på topp 20 när det gäller ökningen av andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg mellan 2018 och 2020.2

Bakgrund

 • En av landets svagaste ekonomier.
 • Högst andel nyanlända per invånare.
 • Svårt att rekrytera till vård och omsorgsverksamheterna.
 • Personalchef och personalutskott gediget intresserade av heltidsfrågan.

Det här har arbetet lett fram till

 • Politiskt beslut att alla tillsvidareanställningar skall vara på heltid.
 • Inventering av vilka som önskar heltid.
 • Projektledare anställd på 100% under ett år för att sedan gå ner till 20%.
 • Besök av projektledaren på alla arbetsenheter för att starta upp och få förståelse för heltidsresan.
 • Uppföljning på arbetsenheter, inom vård och omsorgsverksamheten, av förändringar i arbetsorganisation vid övergång till heltid.

Framgångsfaktorer

 • Det personliga mötet med projektledaren på arbetsplatsträffar gav möjlighet att reda ut frågetecken.
 • Genuint engagemang från personalchef och personalutskott.

Identifierade områden för fortsatt arbete

 • Omorganisera delar av våra äldreboenden till heltidsorganisation.
 • Se över nattorganisationen så att den inte motarbetar kostnadseffektiv heltid.

Corona

Det var inte Corona utan snarare en stor ombyggnation och varselhot i budgetarbetet som stoppade upp heltidsarbetet.

Snabbfakta


Högsby

Riket

Antal invånare 2020

5 731

-

Månadsavlönad personal antal 2020

1 212

-

Andel heltidsarbetande i hela kommunen, nov 2020

61,1%

70,2%

Ökning andel heltidsarbetande hela kommunen 2018-2020 (procentenheter)

3,3%

2,2%

Andel heltidsarbetande inom Vård och omsorg 2020

53,2%

56,3%

Ökning andel heltidsarbetande inom Vård och omsorg 2018-2020 (procentenheter)

16,3%

4,8%

Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade inom VO 2020

15,0%

13,0%

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg 2020. Minus = lägre kostnad än förväntat.

21,9%

1,8%

Personalkontinuitet antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 2019

-

15

Önskad sysselsättningsgrad?

Nej

-

Arbetstidsförkortning?

Nej

-

Alla nyanställningar på heltid?

Ja, med vissa undantag

-

Delade turer?

Ja men liten omfattning

-

Lokalt kollektivavtal?

Nej

-

Timbank?

Nej

-

Årsarbetstid?

Nej

-

Bemanningsenhet?

Ja

-

Bemanningshandbok?

Nej

-

Central schemaläggning?

Nej

-

Kontakt