Publicerad 30 juni 2022

Menyer, informationsstruktur

Riktlinjer för hur innehållet på webbplatsen sorteras i menyer och hur menyrubrikerna ska utformas.

Menyerna på en webbplats fyller åtminstone två syften: dels som ett stöd för navigering, dels som en förklaring av kontexten. Det vill säga:

 1. Besökare som föredrar att klicka sig fram genom webbplatsens informationsstruktur ska förstå vilken väg hen ska ta för att hitta till rätt sida.
 2. Besökare som föredrar att söka sig fram (eller kommer till sidan via en länk) ska förstå att hen har hamnat på rätt sida genom dess placering i menyn.

Ju färre rubriker i menyn desto bättre

Om menyerna är för omfattande blir det svårt för besökaren att navigera på webbplatsen. Det är bättre att ha fler nivåer än att ha för många menyrubriker på varje nivå. Om du märker att det är svårt att hålla ner antalet rubriker när du ska beskriva ditt ämne, kan det vara en indikation på att du behöver tänka om vad gäller upplägget för ditt innehåll. Kontakta KO:s webbstöd för att få hjälp med att strukturera ditt innehåll på ett bra sätt.

Menyrubrikerna ska vara entydiga, tydliga och unika

Tydliga menyrubriker hjälper besökaren att hitta rätt. En felaktigt namngiven eller svårbegriplig rubrik kan göra att besökaren ger upp och lämnar webbplatsen utan att ha fått hjälp. Besökaren ska inte heller behöva välja mellan två eller flera rubriker som heter nästan likadant. Om en menyrubrik kan missförstås eller lätt förväxlas med en annan, är det ingen bra rubrik. Menyrubrikerna bör också vara unika för webbplatsen, annars blir det svårare för besökaren att skilja dem åt i en sökträfflista.

Menyerna ska sorteras i bokstavsordning

Sorteringen av menyrubriker behöver vara logisk för besökaren. I de flesta fall är bokstavsordning det mest logiska, särskilt om det är många rubriker. Ibland kan det dock vara motiverat att ha en annan sortering, till exempel för att indikera att rubrikerna på något sätt hänger ihop, men detta görs bara i undantagsfall. Sorteringen får aldrig uppfattas som godtycklig, slumpartad eller som döljande en outtalad tanke. Kom ihåg att det inte är sorteringen som gör menyerna användbara, det är rubrikerna i menyn.

Webbplatsens sidor ska synas i menyerna

Navigering inom ett ämne på webbplatsen sker företrädesvis via webbplatsens menyer. Det betyder att alla sidor också behöver synas i dem. I undantagsfall kan sidor behöva döljas i menyerna av tekniska eller pedagogiska skäl; till exempel visas aldrig enskilda nyheter i webbplatsens menyer, utan enbart i listor som placeras på en sidas innehållsyta.

Riktlinjer

 • På skr.se (och andra Sitevision-webbplatser) får maximalt 6 menynivåer användas.
  • Startsidan (nivå 0) räknas inte in i antalet nivåer.
 • Varje menynivå får innehålla maximalt 8-10 rubriker.
 • Menyerna sorteras normalt i bokstavsordning på hela webbplatsen.
 • Menyrubriken ska vara helst 1 rad (38 tecken) och max 2 rader (75 tecken) lång. Detta gäller oavsett nivå i menyn. Blanksteg räknas som ett tecken.
 • Menyrubriken och sidrubriken ska vara så lika varandra som möjligt.
  • Sidrubriken kan ofta tillåta sig att vara lite längre, medan menyrubriken ska hållas så kort som möjligt.
 • Menyrubriken ska helst vara unik för webbplatsen.
 • Använd inte egennamn, projektnamn, innehållstyp och så vidare som menyrubrik.
  • Om egennamnet är väletablerat och underlättar för våra medlemmar att förstå vad sidan handlar om kan det användas i menyrubriken. Då ska det kompletteras med en beskrivande text som ger mer förklaring till vad sidan handlar om. Exempel: ”Matematik, PISA 2015".
 • Undvik "småord" i menyrubriken och ersätt dem istället med kommatecken.
  • Exempelvis "Trygghet, säkerhet" istället för ""Trygghet och säkerhet".
 • Ordet som bär den viktigaste betydelsen ska stå först. Exempel: "Brand, sotning".

Exempel på menyrubriker

Exempel på hur menyrubriker ska skrivas
Skriv så här:Skriv inte:
Klimat, sårbarhetKlimatanpassning i den fysiska planeringen
Stadsutveckling, hållbarHållbar stadsutveckling
Mänskliga rättigheter, barnMänskliga rättigheter och barnets rättigheter
Regioner, bildaBilda slagkraftiga regioner
Folkomröstningar, folkinitiativLagar om folkomröstningar och folkinitiativ
Internationellt arbete, verktyg, ordlistorVerktyg - stöd i ditt internationella arbete
Avhopp gymnasiet, Plug InPlug In, färre gymnasieavbrott