Publicerad 21 september 2022

Vad är anhörig-appar och hur används dem?

Hälso-och sjukvård kontra socialtjänsten

Det är i dagsläget inte tillåtet inom hälso- och sjukvård att tilldela behörighet för ett så kallat ombud, det vill säga att i hälso- och sjukvården ge en fysisk person som en enskild utser, exempelvis en anhörig, behörighet att få elektronisk tillgång till vårddokumentation om den enskilde. Inom en kommun får således en enskild inte utse ett ombud inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Motsvarande begränsningar finns inte inom socialtjänsten. Det finns alltså inte några rättsliga hinder på samma sätt som inom hälso- och sjukvården för en vård- och omsorgsnämnd (eller motsvarande) att ge ett ombud tillgång till socialtjänstens dokumentation om en enskild via en mobilapp. Förutsättning är att den enskilde samtycker både till att efterge sekretessen till förmån för ombudet och till personuppgiftsbehandlingen som innefattas i ett utlämnande. Det rör sig således om två samtycken som den enskilde ska lämna till nämnden.

Samtyckena ska dokumenteras i personakten eller i därför avsedd samtyckestjänst. Givetvis ska den enskilde besitta en kognitiv förmåga att förstå innebörden av båda samtyckena. Ett samtycke krävs också av ombudet för att vård- och omsorgsnämnden eller motsvarande ska kunna behandla dennes kontouppgifter.

Vilka uppgifter får göras tillgängliga?

Det är vård- och omsorgsnämnden eller motsvarande som bestämmer vad för slags uppgifter som ska kunna tillgängliggöras för ombudet. I denna del kan ett riktmärke vara att tillgängliggöra sådan information som är nödvändig för anhörigstödet. Det kan röra sig om beslutade insatser, genomförandeplaner, journalanteckningar (i personakten) och planerade besök av hemtjänsten.

Det finns inga rättsliga hinder för att även tillgängliggöra larm och andra aktiviteter som nämnden registrerar från till exempel trygghetslarm samt digitala lås i en mobilapp som kommunen tillhandahåller invånare, men viss försiktighet är påkallad eftersom larm, särskilt felaktiga larm, kan feltolkas eller skapa onödig oro hos anhöriga. Här bör övervägas att i stället låta en professionell larmcentral förfoga över larmen.

Ombudet behörighet

Ombudet ska dock inte få tillgång till den kommunala hälso- och sjukvårdens vårddokumentation eftersom patientdatalagen inte ger stöd för detta. Inte heller får uppgifter om tredje person som förekommer i dokumentationen tillgängliggöras för ombudet.

Utseende av ombud inom socialtjänsten kan ske genom att den enskilde anger ombudets personnummer eller samordningsnummer i tjänsten. Personnumret alternativt samordningsnumret verifieras mot Navet eller liknande befolkningsregister innan behörighet medges för ombudet till den enskildes socialtjänstdokumentation. Den enskilde ska kunna frånta ombudet dennes behörighet eller begränsa denna endast till vissa uppgifter.

Det kan vidare vara bra ur ett integritetsperspektiv att den enskilde automatiskt varje år påminns om den tilldelade behörigheten till ett eller flera ombud. Funktionalitet för stark autentisering ska finnas för ombudets elektroniska åtkomst till den enskildes socialtjänstdokumentation.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.