Publicerad 3 september 2021

Innan praktikanten börjar

Innan praktikanten börjar behöver verksamheten vara förberedd. Det är viktigt att utse roller, vem eller vilka som är handledare och vilken chef som är ansvarig. Flera av frågorna i den här förberedande checklistan kan vara lämpliga att ansvarig chef diskuterar tillsammans med medarbetarna på arbetsplatsen.

  • Ta reda på vilken sorts praktik, auskultation eller anställning med stöd det gäller. Syftet kan till exempel vara att träna på svenska i yrkessammanhang, få svensk arbetslivserfarenhet, utveckla sin yrkeskompetens, praktisera inom ramen för en utbildning, få kontakter och referenser från kollegor och arbetsgivare i Sverige.
  • Finns det särskilda krav eller annat som chefen eller handledaren ska följa? Det kan gälla syfte och mål för praktiken, men också hur upplägget ska utformas, hur handledningen ska gå till och om det behövs en handlingsplan. Om praktiken sker inom ramen för en utbildning finns vanligtvis mål, rutiner och stöd för vad som ska ingå i praktiken och vad som förväntas av handledaren. Det kan också finnas rutiner som behöver följas för att praktikanten och arbetsplatsen ska få korrekt ekonomisk ersättning.
  • Se över hur ni brukar ta emot nya medarbetare och praktikanter. Ofta finns det redan rutiner och stöd på arbetsplatsen. Fungerar samma upplägg för den här personen eller behöver du tänka på något för att introduktionen ska bli så lyckad som möjligt?
  • Vilka förutsättningar behöver vara på plats för att handledningen ska fungera? Behöver handledaren stöd eller kompetensutveckling? Vad behöver göras för att handledaren eller handledarna ska kunna avsätta den tid som behövs?
  • Bestäm vem som ansvarar för vad under praktikperioden. Till exempel vem praktikanten eller handledaren ska vända sig till om det uppstår frågor.
  • På vilket sätt kan arbetsgruppen påverkas under praktikperioden? Hur hanterar ni det?
  • Vilka förväntningar har ni på praktikanten? Praktikanten kommer med värdefulla kunskaper t ex yrkeserfarenhet och språkkunskap. Hur kan praktikantens kompetens bidra i verksamheten under praktikperioden?