Publicerad: 2 december 2019

Frågor och svar

Exempel på frågor och svar.

Textbaserade frågor och svar 

Vad betyder lokal lönebildning?

De löneavtal som SKR tecknar med de centrala fackliga organisationerna ger varje kommun och region möjlighet att bestämma lönen i sina respektive verksamheter utifrån de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som råder hos respektive arbetsgivare.

Löneavtalen innehåller i minsta möjliga utsträckning individuellt garanterade löneökningar eller angivna lönenivåer. Varje kommun och varje region tar ställning till löner och löneökningar när de individuella lönerna ska bestämmas.

Varför tycker SKR att det är viktigt att lönerna sätts lokalt?

Olika kommuner och regioner har olika förutsättningar. Centrala avtal måste därför ge utrymme för att hantera olikheterna hos olika arbetsgivare.

Det är varje enskild arbetsgivare som bäst avgör vilket ekonomiskt utrymme som finns för löneökningar och hur det utrymmet ska fördelas mellan verksamheter, yrkesgrupper och medarbetare för att nå en bättre verksamhet.

Det är av stor betydelse för kvalitén i verksamheten att kommuner och regioner kan behålla och rekrytera personal med rätt kompetens. Lokal lönebildning är en viktig förutsättning för det.

Hos en arbetsgivare som jobbar med individuell lönesättning, ges också den enskilde medarbetaren möjlighet att påverka sin egen lön genom sitt bidrag till verksamhetens måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. Kopplingen mellan arbetsresultat och lön ska vara tydlig.

Vad innebär individuell lön för medarbetaren?

Vi vet att medarbetare vill ha möjlighet att påverka sin lön. Därför ska lönen hanteras utifrån den enskilda verksamhetens behov och i samtal mellan medarbetaren och chefen.

Det är i samtalet mellan chef och medarbetare om målen i verksamheten, arbetsresultat och den individuella lönen, som förutsättningar skapas för att utveckla verksamheten. Kopplingen mellan den enskilde medarbetarens arbetsresultat och lön ska vara tydlig.

Använder kommuner och regioner individuell lönesättning som ett strategiskt verktyg i sin arbetsgivarpolitik?

Kommuner och regioner har arbetat med individuell lönesättning under många år och på det stora hela fungerar arbetet väl. Eftersom det lönepolitiska arbetet är ett krävande uppdrag behöver kommuner och regioner fortsätta att utveckla processen.

Både arbetsgivare och fack behöver ta ansvar för att fortsätta utveckla lönebildningen så att lönesättningen speglar medarbetares individuella uppdrag och prestationer. Detta förutsätter både modiga chefer och framsynta fackliga företrädare.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!