Publicerad: 28 oktober 2020

Krönika

Vandrarens guide till Ekonomirapporten

En solblekt, gammal vandringsguide visar sig vara bra att ha med sig vid läsning av Ekonomirapporten som SKR nyligen publicerade. Rapporten visar på tillfälligt starka resultat, men betonar samtidigt vikten av att ansvarsfullt planera för framtiden.

Staffan Isling

Vandraren går inte in i skogen i nattens mörker och förlitar sig på att blixten ska lysa upp himlen och leda hennes steg. Inte heller ger hon sig ut på en vandringsled med hopp om att ett plötsligt skyfall ska släcka hennes törst eller ett hav av hjortron ska stilla hennes hunger.

På samma sätt som vandraren noggrant behöver staka ut sin väg kräver kommunernas och regionernas ekonomi en långsiktigt hållbar planering. Vandraren mäter inte ut nästa etapp efter sin senaste måltid, utan efter vilken proviant som finns kvar i ryggsäcken. Gårdagens regn är en klen tröst för den som går törstig i morgon.

Under året har staten skjutit till stora tillfälliga pandemirelaterade statsbidrag till kommuner och regioner. Dessutom har de statliga åtgärderna som korttidspermitteringsregler och förstärkta arbetslöshetsersättningar för tillfället mildrat pandemins effekter på skatteintäkterna. Årets förväntade resultat är starkt och skulle innebära att kommunsektorns finansiella sparande för första gången på tio år går med plus. Det är glädjande nyheter som kräver precision och eftertänksamhet från våra politiker. Ändå är mina kollegor runt om i landet bekymrade. Redan år 2023 är prognosen att det ekonomiska resultatet i kommunerna kommer att vara det lägsta på mycket länge. Då måste vi stå väl rustade.

Kommuner och regioner kommer framöver behöva göra rekordstora investeringar i att bland annat modernisera och bygga om sjukhus, skolor och äldreboenden. Det pågår också stora satsningar på medicinteknisk utrustning och på att utveckla välfärdstjänster med stöd av digitalisering, såsom nya journalsystem.

Den demografiska utvecklingen gör att behoven av välfärd ökar med ungefär en procent per år den kommande tioårsperioden. Utmaningen är dessutom tveeggad. Andelen äldre, men också barn och unga, ökar i snabbare takt än den arbetsföra befolkningen. Det innebär att fler behöver skola, vård och omsorg, men också att bristen på arbetskraft blir stor. Framtiden kräver omfattande satsningar och innovativa lösningar.

Det starka ekonomiska resultatet i år och nästa år gör det möjligt att avsätta pengar i en så kallad resultatutjämningsreserv, men det måste bli enklare för kommuner och regioner att spara för tuffare tider. SKR har därför i en hemställan till regeringen föreslagit att årets överskott ska kunna användas i budget och plan under 2021 till 2023.

Det är viktigt att ha med sig hela bilden av det ekonomiska läget i kommuner och regioner i den pågående avtalsrörelsen. De starka resultaten beror på tillfälliga bidrag och åtgärder. Dagens överskott är temporärt och behöver läggas på krisstöd och kompetenshöjande insatser, snarare än att ligga till grund för permanenta utgiftsökningar. Jag är stolt över att förtroendet mellan Sveriges väljarkår och politiker är byggt på långsiktighet. Lova ingenting i dag som du inte kan hålla i morgon. Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden.

Till det arbetet vill jag skicka med några tips och goda råd. De kommer visserligen från en gammal vandringsguide jag fått med mig från Saltoluokta fjällstation, men lämpar sig likväl för ekonomerna i landets kommuner och regioner:

  1. Anpassa turen efter vädret
  2. Planera maten väl
  3. Se till att ha vatten längs vandringen
  4. Glöm inte karta och kompass

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!