Publicerad: 19 februari 2020

Krönika

Sportlov med snö även i framtiden

Vintern är mild och det är barmark i stora delar av Sverige. Så här i sportlovstider kan det till exempel vara bra att känna till att snösäsongen i Vemdalen riskerar att bli hälften så lång i slutet av seklet jämfört med snittet för 1961-1990, om vi inte minskar utsläppen radikalt. Det visar den rapport som vi släppte i fjol.

Staffan Isling

Rapporten baserades på befintliga fakta. Trots det var informationen ny för många. Detta visar på ett problem som är känt sedan tidigare bland kommunerna: Det finns mycket kunskap om den globala uppvärmningens övergripande konsekvenser, men expertmyndigheternas kunskaper om klimatförändringarnas lokala och regionala effekter når inte ut.

Klimatförändringarnas lokala effekter

I dag finns ett trettiotal expertmyndigheter som sitter på mängder av detaljerad kunskap om klimatrisker. Trots detta är det svårt för kommuner och andra aktörer att få bra och samlad information om lokala och regionala klimatrisker.

Det händer också att statliga myndigheter tar bra betalt för att dela med sig av fakta, prognoser och annan kunskap. Som följd betalar kommuner därför istället konsulter och andra privata aktörer för att få sammanställda underlag om klimatrisker.

Kunskapen måste spridas

Ska vi effektivt kunna förebygga eller minska riskerna krävs att alla delar av samhället på ett användbart sätt får ta del av den kunskapen

Vi behöver fortsätta anpassa våra samhällen till att bättre tåla de klimatförändringar som redan har påbörjats. Klimatanpassning handlar till exempel om att skydda samhällen mot stigande havsnivåer, att förebygga översvämningar vid kraftiga skyfall och att skapa fler skuggade områden i städer och tätorter för att lindra människors lidande vid värmeböljor. Ansvaret för detta ligger både på kommunerna och privata fastighetsägare.

Gott exempel Norrköping

Ett av flera exempel på hur kommunerna jobbar är Norrköping. Där pågår ett arbete med att skapa ökad trygghet inför kommande värmeböljor genom att öka beredskapen, tillhandahålla information och checklistor för personal. Kommunen har följt upp hur alla särskilda boenden, LSS-boenden, hemtjänstenheter, fritidshem och förskolor påverkades av den varma sommaren 2018. Det ger en bra bild av vilka enheter som är särskilt sårbara, vad som skapar sårbarheten och hur de kan anpassas. Uppföljningen ligger till grund för det fortsatta arbetet med att systematiskt minska riskerna för och konsekvenserna under värmebölja.

Ska det här arbetet kunna ta fart på allvar, då måste kunskapen öka om vilka klimatrisker olika delar av Sverige står inför. Kunskapen måste finnas hos alla berörda samhällsaktörer, såväl privata som offentliga.

Underlag om lokala klimatrisker

SKR anser därför att staten, via den regionala länsstyrelsen, ska tillhandahålla kommunerna kostnadsfria och samordnade underlag om lokala klimatrisker. Underlagen ska vara tillräckligt detaljerade för att kunna användas i kommunernas översiktsplanering, det vill säga den långsiktiga planeringen av kommunens utveckling av den fysiska miljön. Regeringen behöver ge länsstyrelserna detta uppdrag inom ramen för deras samordnande ansvar av klimatanpassningen regionalt.

En statlig utredning konstaterade 2017 att kostnaderna för klimatanpassning kan uppgå till hela 200 miljarder kronor fram till år 2100. Och då räknade utredningen endast på åtgärder för att förhindra ras, skred och erosion – inte på kostnader kopplade till exempelvis värmeböljor, torka och bränder.

Så här kan det inte fortsätta om Sverige på allvar ska bli rustat mot de klimatförändringar som redan påbörjats och som riskerar att bli ännu värre framöver. Kommuner och regioner gör många och stora insatser för att skapa hållbara och robusta samhällen. Nu måste även staten ta sitt ansvar fullt ut.

Staffan Isling

P.S

Onsdag 19 februari kommer Kommunutredningen att lämna över sina förslag på hur kommuner kan få likvärdiga förutsättningar att hantera välfärden framöver. Spännande!

Tidigare vd-krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!