Publicerad: 10 mars 2020

Krönika

Samverkan mellan kommuner eller sammanslagning?

När civilministern tillsatte Kommunutredningen för tre år sedan var förväntningarna högt ställda. Nu skulle lösningar fram som ger kommuner likvärdiga förutsättningar att bedriva välfärd. På Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) seminarium i förra veckan stod det dock klart att riktigt så blev inte fallet.

Staffan Isling

”Vi balanserar på en knivsegg. Det handlar om att vi behöver klara verksamheterna så att lilla Ebba får gå till förskolan.” Så uttryckte sig Arjeplogs kommunalråd Britta Flinkfeldt om de små kommunernas förutsättningar på det välbesökta seminariet, som SNS anordnade, om den nyligen överlämnade Kommunutredningen. Hon, liksom vi på SKR, gav utredningen både ris och ros.

Flera bra förslag

Det ska sägas att det är inte ett helt enkelt uppdrag, som kommittén har haft på sitt bord. Jag ser särskilt positivt på att Kommunutredningen tidigt såg till att en förenklad avtalssamverkan blev verklighet. Lika glädjande är förslaget om en statsbidragsprincip, som syftar till att begränsa användandet av riktade statsbidrag. Förslaget kommer väsentligt att kunna öka nyttan och effektivisera användningen av statliga medel, då kommunerna kan satsa på det som ger mest effekt. Likaså är frikommunförsök och studieskuldsavskrivning i landsbygd intressanta förslag, även om det hade varit önskvärt att de inte behövde utredas ytterligare, då såväl Tillitsdelegationen som Landsbygdskommittén redan tidigare lagt fram samma förslag.

Ändrad kommunstruktur väcker frågor

Förslaget om en ändrad kommunstruktur är dock det som väcker mest frågetecken och som också fick utstå mest kritik även på SNS-seminariet. Kommunutredningen bedömer att ”kommunerna skulle behöva vara större än vad riktvärdena för 1974 års kommunsammanläggningar angav”. Riktvärdena var då att kommunerna skulle ha 6 500-8 000 invånare för att klara grundskoleverksamheten och 30 000 invånare för att utgöra en fungerande arbetsmarknad.

Sammanslagningar kan såklart inte uteslutas för all framtid och det är givetvis inte optimalt att vara en ytmässigt stor kommun med få invånare. Dock förefaller utredningen blunda för hur kommunkartan faktiskt ser ut. 47 kommuner har idag färre än 8 000 invånare och 204 kommuner under 30 000. Sammanslagningar är inte per automatik en lösning för utmaningarna i alla dessa kommuner. Om två glesbygdskommuner slås ihop tenderar snarare utmaningarna att finnas kvar, men på en större geografisk yta.

Dessutom behöver en kommun också kunna vara medborgarnas företrädare. Den politiska församling behöver kunna fatta nödvändiga beslut som är lokalt förankrade. Istället för sammanslagningar borde frågan om olika asymmetriska scenarier skisserats mer utförligt, vilket redan idag är ett faktum inom exempelvis lantmäteriverksamhet och utförande av gymnasieskolan.

Bättre kvalitet med samverkan

Kommunutredningen har inte heller undersökt effekterna av den kraftig ökade samverkan mellan kommuner. Från 1985 har antal kommunalförbund och gemensamma nämnder växt från 25 till över 400, och därtill ett stort antal interkommunala företag. Vår egen nyligen genomförda enkätundersökning visar att kommundirektörerna överlag anser att kvaliteten och kompetensförsörjningen har förbättrats av samverkan genom förbund eller gemensam nämnd i miljö-, bygg- och/eller tillsynsfrågor. De positiva effekterna för kompetensförsörjningen är till och med lika stora som vid de danska kommunsammanslagningarna, som utredningen ofta har hänvisat till. Vi på SKR anser att fokus bör vändas från sammanslagningar till hur staten kan stimulera och stärka kommuner att samverka i större utsträckning än vad som redan görs.

Betänkandet har remitterats och SKR har som ambition att i den processen ge ett konstruktivt bidrag till hur det offentliga Sverige kan stärka kommunsektorn.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!